Antistatisko apicrbu rathotajs

FitoSpray

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir izveidojuði apvienoðanâs sezonâ. No auditorijas mçs varçtu pat apskatît vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs bija visstingrâkajâ stâvoklî un pilnîba beidzâs bez ðíçrðïiem. Apstrâdes laikâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. Viòu darbs ir balstîts uz pilnîgi reâliem un gaisîgiem audumiem ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs baþas par neþçlîgiem, krâsainiem, maksimâli svârstîtiem svârkiem. Blakus tiem meþìînes un romantiskas kleitas, kâ arî blûzes ar frillçm un izðûti bikini radîja cieòu. Vasaras drçbçm dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar bieziem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc ðîs izstâdes tika sagatavota arî skaista kâzu kleita, kas tika sagatavota arî ðî iemesla dçï. Kleita tika pârdota personai, kurai bija jâveic anonimitâte. Turklât vairâki apìçrbi no visdaþâdâkajâm kolekcijâm tika izsolîti. Ienâkumi, kas gûti no ðîs pârdoðanas, tiks atzîmçti kâ vienkârðs bçrnu nams. Ir jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas siltas un draudzîgas darbîbas. Tâ îpaðnieki ir atkârtoti nodevuði savus produktus pârdoðanai un kâ izsoles objekts pat bija apmeklçjums citâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðodien tiks sasniegta maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmolam ir tieðsaistes veikala atvçrðana, kurâ kolekcijas bûtu pieejamas citur, nevis stacionâros veikalos.Polijas apìçrbu zîmols ir unikâls starp svarîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Tai ir vairâkas rûpnîcas visâ valstî. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, tai skaitâ lielâko daïu no labâkajiem drçbnieku, drçbnieku un dizaineru darbiniekiem. Laiku pa laikam uzòçmums vçlas iegût kolekcijas apmaiòâ ar galvenajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir tik populâras, ka vienmçr pirms veikala sâkðanas tie, kas jau ir pieauguðo rindâ, ir gatavi no rîta. Ðîs kolekcijas notiek vienâ dienâ.Ðîs institûcijas ietekme ir guvusi lielu atzinîbu klientu vidû jau daudzus gadus, kâ arî tâpçc, ka arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepieminçs atalgojuma, ko tâ ir saòçmusi, spçku, un kas izmanto ðo preèu augstâko cenu.

Skatiet savu veikalu: Vienreizçjâs lietoðanas medicînas apìçrbs