Apicrbu rathotajs dzivniekiem

Pagâjuðajâ sestdienâ tika prezentçta jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kas pieprasîja, lai redzçtu, ko dizaineri darîja sacerçðanas sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izrâde tika izstrâdâta tuvâkajâ punktâ, un viss notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To lomâ tika izmantoti tikai ekoloìiski un gaisîgi audumi no lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem tika uzrakstîti visvieglâkie, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ sagatavoti tamborçðanai. Starp tiem, sajûsmu izraisîja meþìînes, romantiskas kleitas, kâ arî blûze ar puðíçm un izðûti bikini. Siltiem apìçrbu dizaineriem, kas paredzçti dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar lieliem apïveida krustojumiem, dekorçtas ar meþìînçm un krâsainiem ziediem.Pçc izstâdes notika skaistas kâzu kleitas izsole, kas tika sagatavota galvenokârt svarîgai cîòai. Kleita ir dota personai, kas vçlçtos palikt anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki apìçrbi no modes modes kolekcijas. Ienâkumi, kas saòemti no ðîs pârdoðanas, tiks pieðíirti mâjas bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums labprât atbalsta daþâdas labas un pievilcîgas akcijas. Tâ îpaðnieks jau vairâkkârt ir apbalvojis savus darbus par izsolçm, un, tiklîdz tas tika pârdots, pat apmeklçja kâdu no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija nonâks uzòçmumos jau maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmols plâno atvçrt datoru, kurâ bûtu pieejamas apgrieztâs kolekcijas nekâ stacionâros veikalos.Mûsu apìçrbu kompânija ir unikâla starp karstâkajiem apìçrbu raþotâjiem valstî. Tâ piedâvâ vairâkas rûpnîcas jebkurâ pasaulç. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tai skaitâ daudzus topoðos drçbniekus, drçbnieku un arhitektu. Kas katru periodu padara ðo kolekciju vienotu ar svarîgiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm piedzimuðas, atzîstot, ka pirms veikala izveidoðanas tâs jau rîta sâkumâ ir gatavas îstâs rindâs. Ðîs kolekcijas iet tajâ paðâ dienâ.Ðîs iestâdes mçríi jau daudzus gadus ir saistîti ar milzîgu saòçmçju uzòemðanu, turklât pasaulç, kad un ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nepiemin daudzâs saòemtâs apmierinâtîbas un apstiprina, ka izstrâdâjumi ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs no Krakovas