Apicrbu rathotajs lielos izmcros

Citâ sestdienâ tika prezentçta vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skaitu skatîtâju, kuri vçlçjâs pârbaudît, ko dizaineri ir sagatavojuði apvienoðanâs sezonai. No skatîtâju vidus mçs pat varçtu redzçt vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Izsmalcinâtais ðovs nozîmçja mazâko detaïu un pilnîba pagâja bez ðíçrðïiem. Sistçmâ mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ tika izmantoti tikai lieli un gaiði audumi ar labâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem patika gaisîgs, krâsains maxi svârki kopâ ar tamborçtiem galdiem. Blakus tiem bija arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûze ar frillçm un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri ir piedâvâjuði cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar milzîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìîòu un krâsainu ziedu.Pçc ðîs izstâdes tika rîkota izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika veltîta ðim pasâkumam. Kleita tika pârdota personai, kura uzskatîja, ka tâ paliek anonîma. Turklât daþas drçbes no vissvarîgâkâs kolekcijas vçl tika izsolîtas. No ðîs izsoles iegûtie ienâkumi tiks izmantoti tuvu bçrnu namam. Jâuzsver, ka zîmols labprât atbalsta daþâdus delikâtus un labus pasâkumus. Tâ îpaðnieks ir atkârtoti izmantojis citus materiâlus pârdoðanai, un, ja pârdoðanas vieta bija pat kâdâ no rûpnîcâm.Uzòçmuma pârstâvis stâstîja, ka vismodernâkâ kolekcija tiks ievesta veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð informçja, ka nosaukums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ vâjas bûtu kolekcijas, kas nav stacionâros hipermârketos.Jûsu apìçrbu nosaukums ir labs ar zemâkajiem apìçrbu raþotâjiem pasaulç. Katrâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, jaunajâ vietâ, kur atrodas visi labâkie drçbnieku, drçbnieku un arhitekti. Kas katru reizi, kad ðis vârds rada kolekcijas priekâ ar svarîgiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas ir patieðâm ïoti veiksmîgas, ka pat pirms veikala izveides tâs no rîta ir gatavas garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Ðî zîmola produkti daudzu gadu garumâ ir piepildîti ar lielu popularitâti gan lietotâju vidû, gan arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nenonâk, nemaz nerunâjot par daudzajâm atlîdzîbâm, ko tâ ir saòçmusi un kuras meklç vislabâko preèu kvalitâti.

Skatît savu veikalu: viena masâþa apìçrbs