Apstrade leszno

Paðlaik populârâkâ metâla materiâlu apstrâde ir mehâniskâ apstrâde. Tas rada pareizo formu un nelîdzenumu, un joprojâm dod izmçrus konkrçtai metâla tçmai. Viòas ïoti izplatîtâ metode ir frçzçðana.

Pazaudçta apstrâdeIr vçrts zinât, ka atkritumu apstrâde ir sadalîta apstrâdes un erozijas apstrâdes procesâ. Apstrâdei mçs, cita starpâ, varam iekïaut cnc frçzçðanu. Tieði ðî darbîba paðlaik tiek veidota uz metâla izstrâdâjumiem, pievienojot tiem nepiecieðamos izmçrus, formu un nelîdzenumu. Paðlaik mçs varam uzzinât, cita starpâ, apkârtçjo frçzçðanas operâciju, kurâ mçs varam iekïaut apstrâdes veidu, ko sauc par pretplûsmas darbîbu un vienlaicîgu darbîbu. Pretplûsmas darbîba balstâs uz pçdçjo, ka mûsu instrumenta grieðanas mala ir ieinteresçta pretçjâ stilâ nekâ materiâla padeve. No sçrijas vienlaicîgâ darbîba balstâs uz pçdçjo, ka mûsu instrumenta grieðanas mala ir ieinteresçta diapazonâ, kas atbilst sagataves padeves âtrumam. Ir vçrts zinât, ka atkarîbâ no mûsu izstrâdâjuma stâvokïa un tâ biezuma ir jâizvçlas labi darbîbas parametri. Tâ ir ârkârtîgi svarîga, jo mûsdienâs metâla materiâli ir daudzu ierîèu un iekârtu galvenâ sastâvdaïa, kâ arî bûvniecîba. Ðodien tie ir visdârgâkie kvalitâtes inþenierijas materiâli.

Nosakot, vai veikt jebkuru objektu vai pusproduktu, ir vçrts apsvçrt tâ lietoðanu iepriekð. Visbeidzot, rûpîgi jâizvçlas apstrâdes parametri un jâizlemj, kâdu formu mçs vçlamies sniegt mûsu pusfabrikâtam, un kâdai nelîdzenumam vajadzçtu to raksturot.