Atvcrta tipa cdinadanas iestade

Ja esat jebkuras noieta vai çdinâðanas uzòçmuma îpaðnieks, jûs îpaði labi zinât, ka klientu apkalpoðanas âtrums ir dzçriens, kas ir viens no svarîgâkajiem izaicinâjumiem, kas jums jâapmierina. Tomçr jûs nekad neesat iedomâjies, ka pçdçjâ idejas lielajai idejai ir ne tikai pasûtîjuma sagatavoðanas âtrums, bet arî rîkojuma ievieðana plânâ un tâ ievietoðana fiskâlajâ valûtâ.

Tâtad, ja jûsu mâja ir aprîkota ar novecojuðiem vai daþiem progresîviem vai novecojuðiem kases aparâtiem, pçdçjais aspekts ievçrojami paplaðina klientu apkalpoðanas laiku, kas tieði pârceïas uz tâ izpildi, savukârt tâs trûkums salîdzinâjumâ ar sniegtajiem pakalpojumiem!Par laimi, tirgû ir arvien vairâk çrtîbas, un çdinâðanas nozare var maksât vçl tehnoloìiski modernâkus risinâjumus, kas tieði ietekmç piedâvâto pakalpojumu situâciju. Un, protams, ar ðo misiju, kas ietver gastronomijas pakalpojumu kvalitâtes uzlaboðanu, mçs kalpojam. Mçs varam piedâvât sev vismodernâkos viesmîïus un bârmeòu produktus - Gastro Pos Demo programmu.Tâs izmantoðana ir ne tikai intuitîva, tâ joprojâm ir lîdzîga tradicionâlajai fiskâlajai kasei, tâpçc cilvçki neatzîs spçcîgâkas slimîbas, pielâgojoties nâkamajiem risinâjumiem! Turklât visa programma sadzîst pieskâriena reþîmâ, nodroðinot vienmçrîgu un vissvarîgâko, daudz âtrâku pasûtîjuma izvçli. Viesmîles identifikâcija atðíiras arî ar ievçrojamu tehnoloìisko progresu un lietoðanas çrtumu, jo tâ notiek, ievieðot kodu, kas ir ideâls konkrçtam darbiniekam vai, vçl vienkârðâk, ar îpaðu magnçtisko karti.Gastro Pos & nbsp; programma noteikti ir "Jâbût", ja rûpaties par lietotâja atbalstu visplaðâkajâ pasaules lîmenî! Gastro Pos tiek izmantots un patîkams cienîjamu çdinâðanas vietu un lielisku bâru spçkos! Tâpçc nevilcinieties domât par savâm vajadzîbâm un ïaut jûsu vietai vçl vairâk pieaugt!