B2b programmaturas industrija

Uzòçmumiem, kas raþo vai pârdod produktus, ir vismaz viena noliktava. Mçs izðíiram gatavo produktu noliktavu, kâ arî materiâlus. Abas ir vçrstas uz atseviðíu materiâlu partiju pareizu uzglabâðanu un aprakstu. Noliktava ir neatòemama konkrçtâ uzòçmuma loìistikas procesa atribûts. Tâs struktûras ir precîzi jânorâda tâ lielumam. Visiem tiem vajadzçtu stingri atsaukties uz pirmajiem loìistikas uzdevumiem, piemçram, iepirkumiem, mâkslu un izplatîðanu. Korporatîvo þurnâlu darbîbas uzlaboðanas projektâ ir vçrts îstenot îpaðas datorprogrammas, kas atvieglo konkrçtu priekðmetu un produktu atraðanâs vietu. Starp tâm ir plaðs programmu klâsts, piemçram, optima. Þurnâls Optima ir noliktavas un pârdoðanas vadîbas komanda.

Tâs uzstâdîðana un darbîba ir ïoti intuitîva. Un jûs varat palîdzçt ar apmâcîbu. Soli pa solim viòð apraksta darbu, kas saistîts ar rçíinu izrakstîðanu, pârdoðanas dokumentu izsniegðanu un korekciju izsniegðanu. Katrai nodaïai seko grafiks ar lielâm grâmatvedîbas koncepcijâm. Þurnâla modulis cita starpâ ietver:Kâ jûs domâjat par preèu failiem?Kâ dot jaunu materiâlu?Kâ veikt ârçjo izdevumu?Krâjumi tiek ievadîti, pamatojoties uz noliktavu dokumentiem (atvçrðanas bilance, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW, dokumentu labojumi: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM. Piegâdâjot konkrçtu produktu, produkts ir izgatavots no konkrçta resursa (piegâdes uzreiz. Þurnâla Optima programma ïauj jums vadît vairâkas noliktavas, gan mazas, gan primâras, vienâ datu bâzç. Sagatavotie MM dokumenti runâ par pârvedumiem starp noliktavâm. Normâlâ un vienkârðâ veidâ mçs varam sastâdît pieejamo noliktavu preèu sarakstu. Programma ietver inventarizâcijas funkciju, kas ir apkopota no trim posmiem: inventarizâcijas lapu sagatavoðana, papildinot reâlos preèu stâvokïus noliktavâs, koriìçjoðu dokumentu izveide. Apmâcîbâ mçs atradîsim padomus par to, kâ izveidot uzskaites lapu, varat izmantot arî palîglapas.Efektîvi organizçta noliktava loìistikas un pârredzamas dokumentâcijas ziòâ papildina cieðu materiâlu nodoðanu starp secîgâm ðûnâm uzòçmumâ.