Belvederes restorana ipadnieks

Ja jûs esat jebkuras noieta vai çdinâðanas vietas îpaðnieks, jûs ïoti labi zinât, ka cilvçka darba âtrums ir viens no svarîgâkajiem izaicinâjumiem, kas jums jâsasniedz. Tomçr jûs, iespçjams, nekad neesat iedomâjies, ka svarîgâkâ ietekme uz pçdçjo atribûtu ietver ne tikai pasûtîjuma sagatavoðanas âtrumu, bet arî pasûtîjuma ievieðanu sistçmâ un tâ iesniegðanu fiskâlajâ summâ.

https://flexa-new.eu/lv/Flexa Plus New - Efektīvs kopīgu problēmu risinājums

Tâtad, ja jûsu telpas ir dekorçtas novecojuðos vai daþos progresîvos vai novecojuðos kases aparâtos, pçdçjais elements ievçrojami paplaðina klientu apkalpoðanas laiku, kas tieði pârceïas uz apmierinâtîbu, un tâ atgrieðanos no piedâvâtajiem pakalpojumiem!Par laimi tirgû joprojâm ir labas çrtîbas, un çdinâðanas nozare var nopelnît vçl tehnoloìiski modernâkus risinâjumus, kas tieði risina piedâvâto pakalpojumu situâciju. Un tâ ar ðo misiju, kas rada gastronomijas pakalpojumu kvalitâtes uzlaboðanas virzienu, mçs kalpojam. Mçs piedâvâjam vienu no modernâkajiem viesmîïu un bârmeòu produktiem - Gastro Pos Demo programmu.Tâs pakalpojums ir ne tikai pietiekami intuitîvs, bet arî ilûzijas, piemçram, tradicionâls fiskâlais kases aparâts, tâpçc darbinieki neradîs nopietnâkas problçmas, pielâgojoties otrajam risinâjumam! Turklât visa programma îsteno pieskâriena kârtîbu, nodroðinot mierîgu un vissvarîgâk, daudz lielâku pasûtîjumu izvçli. Viesmîles identifikâcijai ir raksturîga ievçrojama tehniskâ attîstîba un pakalpojuma vienkârðîba, jo tâ notiek, ievadot konkrçtai personai izdevîgu kodu vai, vçl vienkârðâk, izmantojot îpaðu magnçtisko karti.Gastro Pos & nbsp; programma ir noteikta "Must have", ja vçlaties klâtbûtni klientu apkalpoðanâ augstâkajâ, pasaules klases lîmenî! Gastro Pos tiek izmantots un novçrtçts daudzos slavenos gastronomijas uzòçmumos un çrtos bâros! Tâpçc nevilcinieties un dariet savu mâjokli vçl vairâk!