Bistama zona 1

Tâpçc vingrinâjumi vienmçr ir bijuði katra profesionâla uzòçmuma darbinieku profesionâlâs pilnveides sastâvdaïa. Tie palîdzçs uzlabot jau nodarbinâto kvalifikâciju un to, kas notiek - tas ir liels ieguldîjums personâ kâ darbinieks, ar palîdzîbu un saviem potenciâlajiem nâkotnes darba devçjiem. Îpaði svarîga aktivitâte mûsdienu aparâtos, apmâcîbas sistçma, protams, ir cilvçkresursu apmâcîba. & Nbsp; Cilvçkresursu apmâcîba patiesîbâ ir labâkâ personâla kvalifikâcijas recepte, kas ir sareþìîta pareizai personiskai izvçlei. Tas nav iemesls tam, kâpçc ðis priekðlikums par kâdu citu kvalifikâcijas paaugstinâðanu jau ir uzòçmumâ - bet arî dod iespçju apgût pareizos cilvçkus, kuri ðajâ periodâ izvçlas cilvçkus, kuriem ir labas attîstîbas potenciâls. Tâ iegûst ne tikai plaði pazîstamu uzòçmumu, bet galvenokârt pats darbinieks, cik daudz viòð var arî pieslçgties birojam.

Tâpçc apmâcîba dod iespçju bût no nulles ar pareizajiem esoðajiem kadriem, kas spçj izvçlçties uz nâkotni orientçtus cilvçkus. Tas ir galvenokârt kursi, kas nodroðina pamatzinâðanas par psiholoìiju, spçju pienâcîgi iepazît vîrieti un veikt viòam darbîbas, kas viòam ir daudz çrtâkas. Stundu treniòos beidzot tiek piedâvâts vispârçjs ieskats un izpratne darba vietâ, kas tomçr noved pie uzòçmuma nodarbinâtîbas stratçìijas uzlaboðanas.

Kâ jûs skaidri redzat, tulkojumi ir laba nâkotne un patiesîbâ pienâkums katram profesionâlam uzòçmumam. Iespçja augt saviem darbiniekiem dod iespçju veidot savu personâlu. Tâpçc sâkas atbilstoða íçde, kas ar laiku pârceïas uz braucienu, bet tai vairs nav nepiecieðama tieða kontrole pâr to. Viss pastâv, tomçr ir nepiecieðams no nulles, un tas ir no cilvçkiem - viòu laba izvçle ir tieði Cilvçkresursu departaments. Apmâcot un strâdâjot ar saviem darbiniekiem, jûs varat izveidot grâmatu sadaïu no nulles - uzòçmums to konstatç divreiz - ne tikai no individuâlo darbinieku attîstîbas viedokïa, bet gan no visiem pârçjiem, kas zina turpmâko darbinieku un turpmâko darbinieku atlasç.