Bistamas pasakas bcrniem

Mçs esam kursa laikâ, kad daþâdos apdraudçjumos mçs uz kâdu laiku rçíinâmies. Man bieþi vien ir pietiekami, ka gâzes spiediens ir pârsniedzis pieòemamo vçrtîbu. Tas izraisîja katla eksploziju, kas kâzu laikâ radîja tikai dârgu remontu. Ðodien es zinu, ka paðreizçjâ risinâjumâ jûs varat viegli zaudçt savu dzîvi, bet pilsoòu grupa nav informçta par pçdçjo jautâjumu.

Jauns laiks, piemçram, atloki vai droðîbas vârsti. Tas ir vârsta veids, kas tiek automâtiski noòemts, kad gâzes vai tvaika spiediens pârsniedz pieïaujamâs vçrtîbas. Tas novçrð ðâdu konstrukcijas momentu, piemçram, tvertòu un cauruïvadu, eksploziju. Vispirms tas tika izmantots septiòpadsmitâ gadsimta nâkamajâ pusç ïoti izdevîgâ ierîcç, kas bija spiediena plîts.Ja mçs rûpîgi apskatâm vienkârðâkos droðîbas vârstu modeïus, mçs redzam, ka tâ ir tâda pati pilnîgi trausla plâksne, kas ir bojâta, kad gâze iziet pie pieïaujamâ spiediena.Diemþçl ïoti bieþi viens no vârstiem tika cepts. Bieþi vien ierîces lietotâjs to neapzinâti ielâdçja. Tâpçc bija viegli izmantot divus pamata vârstus, parasti datus ierîces pretçjos galos.Ðie vârsti parasti tika piegâdâti tvaika dzinçjos. Tas novçrsa vajadzîgo spiediena palielinâðanos, kas pastâvçtu transportlîdzekïa piedziòas mehânismâ. Tâ draudçja eksplodçt, kas varçtu pat izraisît visu pasaþieru nâvi.Es ceru, ka esmu ieinteresçjis lasîtâjus par droðîbas vârstiem. Ikviens, kas izlasîjis ðo produktu, iespçjams, tagad apzinâs ðo mehânismu îpaðo nozîmi mûsdienu pasaulç un rûpniecîbâ.