Vasko elektroniskais tulkotajs

Tulkoðanas dienests var izrâdîties noderîgs mums visiem. Ja mçs domâjam par darbu ârzemçs vai iegâdâties automaðînu no ârvalstîm, vai nelaimes gadîjums notiek ar mums ârzemçs, tad noteikti bûs spiesti izmantot tulka

Palidzibu no psihologa

Regulârâ laika posmâ sâciet jaunas problçmas. Kâdu dienu stress mums pavada, un jaunas problçmas joprojâm veicina mûsu spçju grupçt. Finanðu problçmas, ìimenes problçmas, konflikti darbâ, tâpçc tikai viens no iemesliem, kâpçc