Apicrbu rathotajs dzivniekiem

Pagâjuðajâ sestdienâ tika prezentçta jaunâkâs vietçjâ apìçrbu raþotâja kolekcija. Pasâkums piesaistîja maksimâlo skatîtâju skaitu, kas pieprasîja, lai redzçtu, ko dizaineri darîja sacerçðanas sezonâ. No auditorijas mçs pat varçtu identificçt vairâkas slavenîbas,

Kases aparats pln 500

Pastâv periods, kurâ finanðu likmes ir norâdîtas ar likumu. Tâpçc ir elektroniskie çdieni, kas nodroðina ienâkumu uzskaiti un nodokïa summu, kas jâmaksâ no vairumtirdzniecîbas. Par to trûkumu uzòçmçjs var tikt sodîts

Virtuves mcbeles griestiem

Virtuves mçbeïu klâsts ir îpaði efektîvs. Katrs amatieru ðefpavârs cenðas iegût ðâdu aprîkojumu, lai pagatavotu visu, ko viòð vçlas. Galvenokârt katrâ virtuvç var atrast maisîtâju un kâdu virtuves robotu, kas parasti

Kazu modes dizainers

Ðajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas,