Ventilacijas tee

Nepareiza putekïu noòemðanas un centrâlas putekïsûcçju ierîkoðana rada nopietnu eksplozijas risku. Tâdçï katrai iekârtai jâatbilst pamatstandartiem, kas ietverti ATEX direktîvâ, tâ saucamajâ & nbsp; atex instalâcijâ.

Sprâdzienbîstamîbas identifikâcija un novçrtçðanaLai izvçlçtos efektîvas

Model finaneniho vykazu xls

Pøeklady & nbsp; finanèní zprávy jsou nezbytné, aby byly úspì¹né na globálním trhu práce. Nicménì je tøeba si uvìdomit, ¾e to není jen suchý pøeklad slov. Adekvátní & nbsp; pøeklady &

Valodu studijas

Jaunie darbinieki ar lingvistisko entuziasmu bieþi izvçlas valodu kursus. No lielâkajiem, piemçram, vâcu valodas studijâm, angïu valodas studijâm un romieðu filoloìijas lîdz daudz interesantâkiem, piemçram, sinoloìijas vai indoloìijas. Veicot ðâda veida

Sasmalcinadanas termomiksa kaposti

Kad tiek sagriezti kâposti, pagâjuðie laiki ir pagâjuði neatgriezeniski, piemçram, ar naþa palîdzîbu izveidotâ sililçðanas iekârta. Jaunâ versija jau bija ievçrojami uzlabota ar manuâlo griezçju. Kâpostus sagrieþ kâpostu griezçjs. Ir daudz

Indiedu cdieni

Nesen mums bija Valentîna diena, tâpçc es nolçmu, ka es darîðu ðâda veida informâciju par savu draudzeni. Lai to izdarîtu, man bija divu çdienu vakariòas un deserts, kas doti vîna grupâ