Centralas putekisuccju sistcmas uzstadidana

Vairâk uzòçmumu vietçjâ tirgû ir iesaistîti maðînu un centrâlo putekïsûcçju rûpniecisko iekârtu projektçðanâ, radîðanâ, montâþâ un montâþâ. Uzòçmumi nepârtraukti paplaðina raþoðanu ar jauniem, arvien modernâkiem produktiem, piemçram, atdalîðanas filtriem. Ðis dizaina un celtniecîbas uzòçmums ar to spçlç. & Nbsp; Nosaukumu panâkumi ir mûsu paðu, labi veidotâs pulsa filtru, patronu filtru, ciklona un stacionâro filtru konstrukcijas, kâ arî rûpnieciskas centrâlâs putekïu noòemðanas iekârtas.

Pateicoties vispiemçrotâkai vadîbai, visi lçmumi par netipisku filtru dizainu vai strukturâlo izmaiòu ievieðanu ir ïoti viegli, bet to provokâcija ir âtra.

Iespçjas ietver filtra izmçrus standarta sagatavoðanâ. Mçs varam pasûtît filtrus citâ izkârtojumâ ar mazâku vai lielâku izmçru maisiòus birojâ. Standarta ierîcçs attâlums starp maisa asîm ir 200 mm. Pçc lietotâja pieprasîjuma, iespçjams, tas ir 250 mm.

Visâm dezinfekcijas iekârtâm mums ir atseviðíi jâkoriìç filtrçðanas vilnas un filtrçðanas un reìenerâcijas parametru raksturs un organizâcija. Saistîbâ ar gaistoðâ íermeòa temperatûru, putekïu raksturu un defektiem, ûdens tvaiku, skâbju vai sârmu vielu daudzumu, mums ir jâizvçlas piemçrots adatas jûtîgais veids. Somas var izgatavot no cita veida adatu filca (poliestera, poliamîda, poliakrilnitrila, Dralon T, Ryton, Nomex, teflona uc ar cita veida apstrâdi. Ar ðo spçli tiek strâdâts ar ieguldîtâju vai dizaineru, kas nodarbojas ar attîrîðanu. Uzòçmumi nodroðina visus jaunos produktus filtrâcijas materiâla un filtrâcijas un reìenerâcijas parametru izvçlç.

Putekïu filtrçðana ir filtri, kuriem var bût vadîbas skapji ar jaunâm izplûdes vârstu vadîbas sistçmâm:ar laika vadîbu, kurâ mçs varam noteikt impulsa laiku un reìenerâcijas bieþumu,kontrolçjot impulsa laiku, divas reìenerâcijas frekvences un ârçjo un zemo plûsmas pretestîbas robeþu, \ tprogrammçjams uz vadîbas pults, kurâ tiek aktivizçti reìenerâcijas parametri.

Filtrus var aprîkot ar daþâdiem izmçriem ieplûdes un izplûdes atverçm.