Datorizacija kas nozimc

Bieþi vien mçs varam redzçt kases pozîcijas biznesa aprîkojumâ mûsdienu datora sânos - bieþi vien ar skârienekrânu - un finansiâlu un fizisku printeri vai iebûvçtu svîtrkodu lasîtâja skaitîtâju. Ðâdas pieejas visbieþâk tiek izmantotas veikalu íçdç ietilpstoðos veikalos un veikalos.

Tajâs ir daudz sortimentu, produktu cenas bieþi mainâs, un daþi produkti arî tiek pârdoti, kad un kad tie ir aizòemti. Lîdz ar to ir vajadzîgi datorizçti pârdoðanas ieraksti un produkta pârdoðana, pârvietojot to pa kodu lasîtâju un noklikðíinot uz viena datora pogas.

Parasti ðî datorizâcija nav nepiecieðama. Piemçram, ja mçs nodarbojamies ar vieglo îpaðumu veikalu, dârzeòu veikalu vai veikalu ar ïoti raksturîgu sortimentu, ðâda datorizâcija nebûs nepiecieðama. Gadîjumos, kad mçs pasûtâm daþus vai divpadsmit izstrâdâjuma priekðmetus reizi divâs nedçïâs un tâ kâ izvçles veids nav mainîjies pârâk bieþi, mums ir nepiecieðams tikai fiskâlais novitus. Tas ir pietiekami, lai sadalîtu sortimentu daþâs vai divpadsmit grupâs, katrai no tâm pieðíirot atseviðíu PLU un manuâli piesaistot cenu vienai precei. Ðî sortimenta situâcijâ nav daudz, tas nav ïoti labi, un ir patîkami aizsargât visus dzelzceïus izstrâdâjumu cenâ vai daudzumâ.

Mazâ îpaðuma veikala kases aparâts ir obligâts pienâkums - nodokïu iestâdei. Ja veikalâ ir noteikta ienâkumu robeþa, tai ir jâizmanto ðî ierîce. Tomçr veikala îpaðnieks, lai gan ir pienâkums reìistrçt ðo naudu un pieðíirt to katram darîjumam, ir plaða izvçle pçc garðas. Maza îpaðuma veikala gadîjumâ ir vçrts izvçlçties visvienkârðâko, lçtâko kases modeli, kam nav pârâk daudz funkciju un kas ir populâra lietoðanâ. No galvas varam pieòemt, ka ðie ir svarîgâkie kritçriji, kad mçs pçrkam kases aparâtu un ka tie ilgu laiku nemainîsies.