Dzivnieku audzcdanas faktori

Tajâ paðâ laikâ kulinârijas vietâ parasti izmanto gaïu, un tâ ir audu konglomerâta definîcija, kuras raksturojums ir muskuïu audi, kas izgatavoti no kauðanas vai medîjamiem dzîvniekiem. Lielâkâ daïa Eiropas kontinenta iedzîvotâju uzskata, ka íermenis ir viens no galvenajiem pârtikas elementiem, kas bagâtina ikdienas diçtu ar proteîniem, bet gaïas vairumtirgotâji maksâ par dzîvnieku izcelsmes produktu piegâdi klientiem. & nbsp; Gaïa kâ cilvçka pârtikas sastâvdaïa jau ir no aizvçsturiskiem momentiem, kad ir pierâdîts, ka dzîvnieku olbaltumvielu patçriòð ir ekonomisks lîdzeklis, kâ nodroðinât íermeni ar lielu enerìijas daïu. Iespçjams, ka gaïas çdîðanas pieredze kïuva tâda pati, glâbðanas stâvoklî, kad, diemþçl, tas tika pârklâts ar dârzeòu pârtiku, un çdiena gaïa aizstâvçja sevi ar dzçrienu no galvenajiem izdzîvoðanas elementiem.

Gaïas vairumtirgotâju darbîbu daþkârt boikotç daþâdi veìetârie kustîbas, ko cilvçki uzskata par neçtisku darbu, dzîvu organismu nonâvçðanas rezultâtâ. Veìetârisma parâdîðanos radîja, pievçrðot uzmanîbu pareizo un veselîbas dimensiju raþoðanai pârtikâ, kas balstîta uz kauðanas dzîvnieku nokauðanu, jo îpaði ar dzîvniekiem, kas raþoti rûpnieciskâs lauksaimniecîbas apstâkïos. Veìetârisma pastâvçðana nedaudz apdraud gaïas vairumtirgotâju pastâvçðanu, jo pastâv paðreizçjais priekðlikums, kas veicina gaïu bez uztura. Labi, veìetârisms var apzinâties un pozitîvi izslçgt gaïu no bieþas diçtas, ieskaitot zivis un jûras veltes.

Veganisms ir visefektîvâkâ veìetârisma frakcija, kas sastâv no dzîvnieku produktu vai ne tikai gaïas, bet arî olu, piena un piena produktu izvairîðanâs. Tas ir pçdçjais dzîves virziens, kas saistîts ar jebkuru konfesiju iezîmçm, jo tas pats veìetârisms attîstîjâs otrajâ tûkstoðgadç pirms mûsu çras. Indijas subkontinentâ, kur tas bija stingri reliìisks. Eiropas veìetârieði parâdîjâs tikai seðdesmitajâ gadsimtâ pirms mûsu çras, un Pitagorâòi ir dibinâtâji, kas praktizç nevesîgu diçtu kâ neçtisku. Neskatoties uz daudziem veselîgas un labas dabas iemesliem, kas saistîti ar veìetârismu, daþi cilvçki çd gaïu ðo iemeslu dçï, kas ledus periodâ. Lîdz brîdim, kad bûs sagatavoti dzîvnieku proteînu produktu kolçìi, gaïas patçriòð joprojâm bûs standarts, un gaïas vairumtirgotâji ilgu laiku nodarbosies ar lielu klientu skaitu.