Eiropas drodibas sistcmas

Daudzi cilvçki sev jautâ: kâda tad ir droðîbas flîze un ko tas dod? Atbildi varat meklçt nâkamajâ rakstâ.

Vârsta alternatîvaDroðîbas plâksnes apzîmç kâ droðîbas galviòas. Izmanto, lai projektâ izmantotu, lai nodroðinâtu daþâdas sistçmas un procesu iekârtas pret pârmçrîgu spiediena pieaugumu vai kritumu. Tie ir noderîgi sliktâs cenâs, daudz vienkârðâk nekâ vârsti, tâpçc tiem ir skaista alternatîva. Uzticîbas vârstu un pârrauðanas disku kombinâcija ir apvienota ar jaudu, kâ rezultâtâ tiek nodroðinâta dubultâ aizsardzîba.Ïoti bieþi, kâ aizsardzîbas veids, droðîbas plâksne tiek uzcelta tieði zem droðîbas vârsta. Pateicoties tam, tiek saglabâts liels vârsts pret laika apstâkïu un citu veidu netîrumu toksisko iedarbîbu. Tas neietver nepiecieðamîbu veikt UDT testus saskarç ar flîzçm. Vârsti ir jâmaksâ ðâda veida testam katru gadu.

Citi veidiCita veida droðîbas plâksnes var apstrâdât daþâdâs ierîcçs. Vienkârðâk tiek pielietotas vienkârðâkâs plâksnes ar iegriezumiem, kas iepilda monçtu, kas parâdâs augstâ spiedienâ ierîcçs vai maðînâs. Plâksnes var izmantot ierîcçs, kas rada lielu spiedienu. Tie var dzîvot, piemçram, slçgvârstu vârsti, hermçtiskuma sistçmas, pneimatiskâs sistçmas, hidrauliskâs sistçmas utt.

iesniegumsPârrauðanas diski tiek izmantoti pârtikas, farmâcijas un automobiïu rûpniecîbâ, ja pastâv reâls neveiksmes risks, ko izraisa nekontrolçta un neparedzama spiediena palielinâðanâs ierîcçs, sistçmâs vai iekârtâs.