Elektronu mikroskopa izmaksas

Pçdçjâ laikâ tehnoloìija ir attîstîjusies ïoti dinamiski. Ðodien mçs varam apbrînot mçríus ne tikai makro spçkos, bet arî mazâkâ mçrogâ, kas ir nano mçrogs. Elektronu mikroskopi galvenokârt tiek izmantoti pçdçjam galam.

Paðlaik viens no slavenâkajiem uzòçmumiem, kas nodarbojas ar cita veida optisko aprîkojumu, ir Carl Zeiss AG. Uzòçmums jau tika izstrâdâts 1846. gadâ. Tâs dibinâtâji bija Carl Zeiss un Ernst Abbe, kâ arî Otto Schott. Pateicoties tam, ka uzòçmumam ir plaða pieredze daþâdu optisko ierîèu veidoðanâ, ðî uzòçmuma rezultâti atðíiras ar savu vçrtîgo kvalitâti. Paðlaik elektronmikroskops ir viens no vispieprasîtâkajiem optiskajiem instrumentiem, kas tiek atskaòots daudzâs universitâtçs. Tad ir kamera, kas attçloðanai izmanto elektronu staru kûli. Pateicoties tam, jautâjums par materiâla struktûru ir papildus atomu posmam. Vienmçr ir vçrts zinât, ka paraugam, lai es varçtu atrasties ierîces pçdçjâ þanrâ, bûtu jâveic elektrîba. Paðreizçjâ nozîmç, pirms pievienoðanâs viòas pçtîjumam, konkrçtâ ierîcç ir pârklâts ar metâla slâni. Svarîgi ir saprast, ka darbam ar laboratorijas aprîkojumu nepiecieðams daudz darba òçmçja pieredzes. Ir vçrts atcerçties, ka ar zeiss mikroskopiem veiktie testi parasti izceïas ar lieliem secinâjumiem, pateicoties augstas kvalitâtes fotoattçliem, taèu tas liecina par rûpîgâm zinâðanâm par iekârtas darbîbu.Elektronu mikroskopi ir neatòemams instruments, kas tiek izmantots daþâdu materiâlu struktûru izpçtç. Lai gan tâ pakalpojums parasti ir ïoti sareþìîts un tam ir vajadzîga liela pieredze.