Emigracijas faktus

Mûsdienâs pat labi cilvçki ir pârvietots robeþas savâ pasaulç. Pasâkums dot priekðroku atvçrtas robeþas un vairâk atbilstoðus dzîves apstâkïus, kas ir poïi, kuri nolçma pârcelties uz rietumiem.

Tomçr ðis gadîjums rada reâlas problçmas. Tie veido atðíirîgu dabu. Tâtad pastâv problçmas, kas saistîtas ar ìimeòu atdalîðanu - gan laulîbâm, gan vecâkiem ar bçrniem. Turklât pastâv arî tâdas problçmas, kas saistîtas ar vienkârðu un oficiâlu domu izmantoðanu.

Daudzi cilvçki ir saistîti ar tâdiem administratîviem jautâjumiem kâ dzimðanas deklarâcija (ja tas ir jâdara, reìistrâcijas jautâjumi vai pilsonîba. Lielâka problçma parâdâs arî strîda vietâ, kas bûtu jârisina Tiesai. Tâpçc pirmâ lieta, kas rada ðaubas, ir tâ, kurai tiesai tas jârisina. Polijas tiesîbu akti (îpaði ìimenes lietâs ðeit atstâj zinâmu brîvîbu. Otrs fakts ir attiecîgo dokumentu izpausme. Tomçr tie visi jâtulko tâs valsts valodâ, kurâ notiek tiesas prâva.

Ðajâ gadîjumâ problçma var bût tâda, ka îstâ valoda un juridiskais stils ir specifiski, ka ne katrs zvçrinâts tulks var tikt galâ ar tiem. Labam juridiskajam tulkojumam jâbût ne tikai teksta burtiskam tulkojumam, bet arî jâòem vçrâ konkrçtâ tiesîbu akta specifika. Bieþi vien tas ir tikai tâds, ka vârds citos likumos ir îpaða vieta.

Ðâdi tulkojumi ir ne tikai tiesîbu akti, piemçram, likumi, noteikumi vai direktîvas, bet arî notariâlie akti, ekspertu atzinumi, darba ziòojumi, juridisko personu statûti vai citi materiâli, kas var radît pierâdîjumus tiesas strîdos.

Pârvietojoties ar iepriekð minçto, ðíiet pamatoti norâdît, ka ir droðâk izmantot tulka pakalpojumus, kas definç labas juridiskâs terminoloìijas zinâðanas, un saprot „tiesîbu garu” reìionâ, kurâ valoda tiek tulkota, un dokumenta izcelsmi. Nâkamajâ gadîjumâ, visticamâk, mums beigsies ar negatîvâm sekâm ...