Es drodibas prasibas

Nosaukums LED avârijas apgaismojums ir paredzçts avârijas izeju un evakuâcijas iespçju noteikðanai sabiedriskajâs çkâs. Galu galâ viesnîcâs, pansijâs un pat privâtajâs telpâs ir jâievieto koridoru un avârijas izeju avârijas apgaismojums. & Nbsp; Tomçr avârijas kvçlspuldzes patçrç pârâk daudz enerìijas un prasa avârijas baroðanu no derîga akumulatora, bieþi vien ir nepiecieðams izveidot savu apgaismojuma instalâciju avârijas. Kâzu laikâ mûsu tirgû parâdîjâs pietiekami spçcîgas gaismas diodes, kas parâdîja patieðâm labu alternatîvu kvçlspuldzçm.

Ðeit pieminçtâs augstas elektroluminiscences gaismas diodes patçrç vairâkas reizes mazâk enerìijas, tâm ir plaðs stâvoklis un vienkârðs baroðanas spriegums. LED avârijas apgaismojums papildus evakuâcijas apgaismojumam, evakuâcijas ceïa apgaismojumam, telpu apgaismojumam ar îpaðâm briesmâm, vienkârðu zonu panika apgaismojums un avârijas apgaismojums arî nodroðina ârkârtas apgaismojumu îpaðo bîstamîbas zonu, t. I. apgaismojuma kïûme. Ðâdu sliktu jautâjumu piemçri ir izrakumi un grâmatas ar toksiskâm vai sprâgstvielâm. Turklât, veicot pienâkumus ar strauji attîstoðâm maðînâm, ir jâparedz iespçja ieslçgt avârijas gaismu parastâ apgaismojuma kïûmes veidâ.

Visi avârijas LED gaismekïi ir aprîkoti ar mikroprocesoru sistçmâm un savienoti ar komunikâciju kopni ar centrâlo sistçmas standartu. Svarîga jaunâs LED avârijas apgaismojuma sistçmas priekðrocîba ir fakts, ka tad galvenokârt ir sadalîta sistçma, kas nozîmç, ka evakuâcijas piederumiem un citâm ierîcçm, kas iet sistçmâ, ir savi sprieguma avoti bateriju jautâjumâ. Visa LED avârijas apgaismojuma sistçma ir savienota ar centrâlo kompâniju, izplatîtâji un avârijas apgaismes íermeòi, kâ arî komunikâcija starp centrâlo bloku, izplatîtâjiem un gaismekïiem tiek veikta ar divu vadu autobusu.