Finandu parskatu elementi

Dzelzceïi PVN likumâ, sâkot ar 2015. gada 1. janvâri, padarîja kases aparâtus par pamatelementu, kas veido platformu biznesa norçíiniem. Tomçr ne katrai sievietei, kas vada uzòçmçjdarbîbas kampaòu, ir jâizmanto ðâda summa.

Atbrîvoðana no pienâkuma veikt kases aparâtuKases aparâti nav nepiecieðami cilvçkiem, kuru gada apgrozîjums nepârsniedz PLN 20 000, bet pienâkums veikt kases aparâtu attiecas tikai uz uzòçmumiem, kas saka pârdoðanu par finanðu personu un lauksaimnieku stâvokli. Tajâ paðâ laikâ uzòçmumiem, kas nodarbojas ar norçíinu veikðanu ar kases aparâtu, ir jâreìistrç visi darîjumi, kas iegûti pçc kases aparâta iegâdes. Un uzòçmumiem, kas gada laikâ pârsniedza 20 tûkstoðus zlotu apgrozîjumu, ieòçmumi jâreìistrç, izmantojot kases aparâtu pçc 2 mçneðiem dienâ, kad tie ðíçrsoja minçto limitu. Kases aparâtiem nav jâbût uzòçmumiem, kas sniedz izglîtîbas, finanðu, apdroðinâðanas un telekomunikâciju pakalpojumus.Atbrîvojums naudas pirkðanaiKases aparâta iegâde ir vairâku simtu zlotu pasûtîjums, taèu uzòçmçjam, kas pçrk kases aparâtu, var bût lîdz 90% no pirkuma vçrtîbas, atskaitâmâ summa nedrîkst pârsniegt 700 zlotus. Lai uzvarçtu no ðâda atskaitîjuma, uzòçmçjam, kas ir nopircis kases aparâtu, pirms tâ saòemðanas ir jâatdod rakstisks skaidras naudas paziòojums no vietçjâ nodokïu biroja, reâli nosakot kases aparâtu un kases aparâta iegâdes apliecinâjumu un reìistrâcijas kontrolierîces prasîbu sertifikâtu. PVN likumu. Tomçr atlaide, kas pieðíirta kases aparâta iegâdei, var tikt zaudçta, ja kasç netiek apkalpota. Kopâ ar ðo likumu, pârdoðanas pakalpojumus reìistrç vismaz reizi 25 mçneðos îpaðos pakalpojumos.Kases aparâta esamîba ir atkarîga no pienâkuma glabât izsniegto èeku (2 gadus un dienas, nedçïas un mçneða (5 gadus kopijas no tâ pârskata gada beigâm, kurâ tâs tika izsniegtas. Protams, kasierim ir mçríis izsniegt sâkotnçjos èekus klientiem.