Finandu parvaldibas kontrole

Nâkotnes brîþi, kad fiskâlie çdieni ir obligâti ar tiesîbu normu. Tâdçï ir elektroniskâs iestâdes, kas izmanto, lai reìistrçtu ieòçmumus un nodokïa summu, kas jâmaksâ no mazumtirdzniecîbas. Par to trûkumu uzòçmçjs var tikt sodîts ar ievçrojamu soda sodu, kas acîmredzami ir spçkâ. Neviens negrib riskçt un soda naudu.Bieþi vien ir tas, ka mçría uzòçmums pastâv uz ierobeþotas virsmas. Darba devçjs pârdod savus materiâlus bûvniecîbas stadijâ, bet kompozîcija tos galvenokârt tur tik vienîgâ brîvâ telpa, lai pçdçjâ, kur ir galds. Kases aparâti tomçr ir tikpat svarîgi, ja runa ir par veikala panâkumiem, kas aizòem lielu tirdzniecîbas telpu.Gluþi pretçji, tas nepastâv kâ cilvçki, kas strâdâ nestacionâri. Ir grûti iedomâties, ka uzòçmçjs pârceïas ar plaðu fiskâlo kases aparâtu un pilnîgu aprîkojumu, kas vajadzîgs tâ labai izmantoðanai. Tirgû bija arî mobilâs fiskâlâs ierîces. Tiem ir mazi izmçri, izturîgas baterijas un bezrûpîgs pakalpojums. Forma atgâdina terminâïus, lai izsniegtu maksâjumu karti. Tâ ir tâda pati lieliska pieeja mobilajai lasîðanai, piemçram, kâ mums ir jâdodas tieði pie klientiem.Kases aparâti ir piemçroti arî daþiem, pçrkot, nevis tikai darba devçjiem. Pateicoties izsniegtajam kvîtim, lietotâjam ir iespçja iesniegt sûdzîbu par iegâdâto pakalpojumu. Ðajâ kvîtî vienîgais pierâdîjums par mûsu preèu iegâdi. Tas ir arî pierâdîjums tam, ka darba devçjs veic labas darbîbas ar priekðnoteikumu un maksâ vienotu likmi par sniegtajiem materiâliem un palîdzîbu. Ja rodas situâcija, ka kases aparâti uzòçmçjdarbîbâ ir izslçgti vai ir dîkstâvç, mçs varam par to ziòot birojam, kas ierosinâs atbilstoðu tiesvedîbu pret darba devçju. Tas apdraud viòu ar smalku naudas sodu, un daþreiz pat situâciju tiesâ.Fiskâlâs ierîces arî palîdz uzòçmçjiem uzraudzît uzòçmuma finanses. Katras dienas rezultâtâ tiek izdrukâts ikdienas ziòojums, un mçneða beigâs mçs varam izdrukât visu ziòojumu, kas mums parâdîs, cik daudz ir mûsu ienâkumi. Pateicoties tam, mçs varam âtri pârbaudît, vai kâds no viesiem krâpj savu naudu vai vienkârði vai viòu intereses ir izdevîgas.

Labi kases aparâti