Fiskala kase

Raþoðanas zâles ir diezgan specifiskas vietas. Tie tiek veikti, lai apmierinâtu specifiskas, sçrijveida darbîbas, bieþi vien atkârtojas lîdz garlaicîbai. Tâs ir vietas, ko stingri uztur brigadieri, vadîtâji, direktori un, visbeidzot, aprûpes un ârçjâs revîzijas, nav nepamatotas. Tâ kâ katra raþoðanas zâle bez jebkâdas jçgas raþotajam labumam ir pakïauta visattâlâkajiem faktoriem, kas apdraud droðîbu, veselîbu un rîcîbu.

Tas ir gan draudi, ko izraisa droðîbas sistçmu neveiksmes, ugunsgrçki vai katastrofas, kas tieði vai netieði izriet no cilvçka darba, kas ir dinamisks raksturs, bet arî toksikoloìiskie apdraudçjumi un otrais, lçnâm, bet noteikti ietekmç cilvçka veselîbu ðajâ veikalâ. Svarîgi ir tas, ka raþotnçs ir jâinstalç putekïu filtrçðana, t.i. Pat mâjâs, kur tajâ laikâ nav nepiecieðams dzîvot, daþâdu izejvielu apstrâdes laikâ notiekoðo izmaiòu dçï vidç tiek izvadîti daþâdu vielu mikroskopiskie putekðòi. Pat vielas, kas regulâri tiek uzskatîtas par netoksiskâm, nâkotnç var izraisît nopietnu elpceïu iekaisumu.

prolesan pureProlesan Pure efektīvas novājēšanu tabletes

Regulâri sçþot slikti vçdinâmâ telpâ, kas nav aprîkota ar attîrîðanas filtriem, nâkotnç var rasties elpoðanas problçmas vai alerìijas. To nedrîkst novçrtçt par zemu. Katru dienu jebkurâ dzîvoklî viòð ir pakïauts kaitîgam putekïu un gaisa piesâròojumam. Darbavietâ, kur viòð pavada tik daudz kâ 1/3 no savas dienas, viòð bûtu jâatbrîvo no faktora, kas var ietekmçt slimîbas stâvokli. Pieòemot, ka apkârt mçs esam pakïauti bîstamu dûmu, putekïu un putekïu çrcîðu ieelpoðanai, mums nevajadzçtu pasîvi pamodinât, ja mçs darbojamies ar kaitîgiem putekïiem. Putekïu filtrs kâda lieta nozîmç ir droðs veids, kâ novçrst bîstamu pamatu ieelpoðanu sistçmâ.

Filtri ietekmç gravitâcijas vçrtîbas, vienkârði noíerot putekïu daïiòas, kas padara to lielumu. Pateicoties tam, gaiss tiek filtrçts apputeksnçtâ telpâ, pirms persona sâk elpot.