Gaias patteris

Sçòu cirtçjs ir íermeòa prese, kuras gals ir gaïas gabalu sadalîðana nosauktajâ biezumâ (attiecîbâ uz vajadzîbâm, visos platumos drupatas ir tik biezas. Ierîces darbs paâtrina un uzlabo karbonâde, saglabâjot gaïas svaigumu, maigumu, sulîgumu un svaru. Ðo rezultâtu garantç no nerûsçjoðâ tçrauda izgatavoti speciâli veidoti naþi, kas veic precîzu gaïas grieðanu, spirâli uzstâdot uz rotçjoðiem veltòiem.

Preses karbonâde tiek izmantota gastronomijas zonâs un veikalos, kur kolekcijâ ietilpst liellopu gaïa, kas izliektas ruïïos, bitos un steikos; cûkgaïas gaïa, kas sadalîta cûkgaïas karbonâde, iesaiòojums, cûkgaïas potîtes, steiki, ðniceli; mâjputnu gaïa, kas paredzçta de Volaille; grila porcijas. Griezçjs ïauj jums sagatavot lielu ðíelto ðíçïu saturu îsâ laikâ - apmçram 800 porcijas stundâ, íermeni nevar sasaldçt, kâ arî nevar skaitît kaulus. Maðînas ekspluatâcija ir ïoti populâra, pateicoties raþotâja izmantotajiem risinâjumiem - pusautomâtiskajai vadîbai, darba telpas norobeþoðanai no operatîvâ projekta, lai nodroðinâtu operatoru veselîbu (droðîba piekïût asmeòiem, dizaina izmaiòas, kas ietekmç enerìijas patçriòu, samazinâs par 45%, samazinâjums darbîbas, pieòemot, ka viss saspieðanas cikls (saîsinâts darba laiks, pulçtais korpuss ar regulârâm formâm atvieglo tîrîðanu (preses elementi jâtîra un jâþâvç pçc katras saskares ar pârtiku, ir aizliegts visu maðînu tîrît ar ûdens strûklu. Ierîces klusâ darbîba un eïïas pârvade ir maðînas îpaðâs priekðrocîbas. Kotleciarka atbilst visiem standartiem (CE, Direktîva 2006/42 / EK un EN 60204-1: 2010 - elektrodroðîba. Maga smalcinâtâju nopelniem pieðíîra Poznaòas Starptautiskâ izstâde (zelta medaïas balva. Burvis kâ pârtikas rûpniecîbas piederumu raþotâjs, kas veicina kopð 1990. gada saòemto prasmju un izziòas, raksta par situâciju, vienkârðîbu, izlûkoðanas risinâjumiem, uzticamîbu un plaðu sniegumu. Uzòçmums pakâpeniski bagâtina mûsu spçjas ar papildu maðînâm: slîpmaðînas, griezçji, gaïas maïmaðînas, tâ sauktie vilki.