Gaias vairumtirgotajs

Vienâ no Krakovas vairumtirgotâjiem, tâ saucamajiem atsvaidzinoða gaïa vai viltîbas nosacîjumi attiecîbâ uz çðanas un mçrcçðanas gaïu ûdenî. Skandalozo praksi þurnâlistiem atklâja bijuðie Krakovas íermeòa vairumtirgotâju darbinieki, kuri atzina, ka etiíetes ar to atraðanâs vietu par novecojuðiem produktiem tika aizstâtas ar jaunâm, lai uzòçmums varçtu tçrçt neproduktîvus produktus par cenu. Ðis viltoðanas process, iespçjams, bija tikai acîmredzams noslçpums, un pat priekðnieki to zinâja, kas uzrauga neçtisku darbîbu Polijas gaïas mâjâ.

Diemþçl baidâs, ka aprakstîtâs funkcijas daudzos gaïas vairumtirgotâjos ir rutînas, kas potenciâlajiem klientiem, iegâdâjoties dzîvnieku izcelsmes produktus, ðíiet vairâk un vairâk. Ðo briesmîgo prakðu iemesls ir vçlme gût peïòu, bet ðîs neapdomîgâs uzvedîbas sekas sedz patçrçtâji, kas saòem pietiekami daudz ðî cçloòu un seku posma. Diemþçl iepriekðminçtajâ augstâs gaïas noliktavâs var bût arî lielâkas sanitârâs kïûmes. Nu, daïa no rûpnîcas piedâvâtâs pârtikas tika ievietota dzîvokïos, kas neatbilst nevienam higiçnas standartam, kur tas pârmeklçja patogçnâs baktçrijas un baktçrijas.

Ðâdus defektus parasti atzîst negodîgi vairumtirgotâji, jo uzòçmçji vispirms vçlas palikt tirgû, neatkarîgi no to cilvçku veselîbas, kuri patçrç gatavos produktus. Krakovas gaïas vairumtirgotâju îpaðnieki noliedz skandalozos ziòojumus, apgalvojot, ka tas ir neapmierinâto vai atlaisto darbinieku atriebîgais atriebîba. Kâ vienmçr mûsdienu situâcijâs ir grûti pateikt skaidri, kurâ konflikta pusç ir patiesîba. Sanepid kïuva ieinteresçts izpçtît ðo delikâtu jautâjumu, un jebkurâ gadîjumâ mçs iesakâm palielinât piesardzîbu, pçrkot gaïas produktus.