Griedanas maza rokasgramata

Ðajâ laikmetâ nevar iedomâties, ka atseviðíâ çdinâðanas vietâ, kur daudzi cilvçki pârvietojas, gaïa, siers vai dârzeòi tika sagriezti ar nazi. Virtuvç ir nepiecieðams griezçjs. Tâ ir taisnîba, ka tâ nepieder pie lçtâkajâm çdinâðanas iekârtâm, bet tâ ir ïoti izdevîga, tâpçc ir vçrts ieguldît tajâ.

NonacneNonacne - Labâkâ dabiskâ formula pûtçm!

Mini griezçjs nodroðina visu veidu çdienus grieðanai. To var sagriezt mîkstos tomâtos, daþâdu cietîbu saturoðos sieros, kâ arî aukstajos gabalos, no mîkstiem lîdz cietiem. Viòas daudzfunkcionalitâte ir obligâta gastronomiska ierîce restorânos, viesnîcâs, bâros, skolâs un slimnîcu çdnîcâs. Kâ arî gastronomijas iestâdes, kas laiku pa laikam nodroðina kulinârijas pakalpojumus. Tas ir tâ vçrts un pastâvçtu, uzturoties çdinâðanas uzòçmumos, veikalos, stendos ar dalîtu gaïu, sieru, gaïu. Griezçjs joprojâm var ietekmçt mûsu mâjsaimniecîbu interjeru. Tas ir daudz piemçrotu aprîkojumu, jo noteiktâ laikâ ir jâsamazina neskaitâmas produktu devas. Tas, kas cilvçkiem atvieglo darbu, aizsargâ savu laiku un vçlmi, ko viòð izvçlçjâs izvçlçties, sagrieþot ar rokâm. Veikalu piedâvâjumos ir arî specializçti griezçji, ko izmanto viena produkta, piemçram, siera grieðanai. Tomçr jebkurâ gadîjumâ slîpmaðînas apkalpoðana ir uzticama un pilnîgi droða. Gaïas griezçjam ir baroðanas galds, kas pielâgots çdienu sagatavçm. Grieðana beidzas ar gravitâciju vai bez nepiecieðamîbas presçt pârtiku. Grieðanas laikâ pârvietojiet baroðanas tabulu, turot uz galda piestiprinâtu rokturi. Lai panâktu produkta atlikumu samazinâðanu, izmantojiet spiediena plâksni, kas ir piestiprinâta pie tapas zem padeves tabulas. Ðâda plâksne ïaus sagriezt izstrâdâjumu atpakaï, tâpçc nebûs atkritumu. Griezçjs atbilst visâm sanitârajâm prasîbâm. Pçc nejauðîbas var bût, ka jebkuras maðînas virsmas, kurâm ir savienojums ar sagrieztu pârtiku, ir izgatavotas no nerûsçjoðiem materiâliem. Viens no svarîgâkajiem aspektiem ir nazis, un ir svarîgi, lai es bûtu pareizi asa. Aprakstîtajâ slîpmaðînâ virs naþa malas piestiprinâts stikls ïauj naþu asinât. Grieðanas automaðînu vada motors ar târpu pârnesumu. Pçc tam, kad tâ ir izmantota, griezçjs var âtri notîrît, jo zinâmâs personas demontâþa ir tik acîmredzama, ka tam nav nepiecieðami nekâdi instrumenti.