Griezcjs darzeou griedanai kubioos

Stâvot virtuvç, çdiena gatavoðanâ vai nelielu çdienu gatavoðanâ tas kïûst muïíîgs un âtrâk ir vissvarîgâkais. Es esmu persona, kas novçrtç dzîvokïa izveidi virtuvç. Ja kaut kas var pabeigt maðînu, kâpçc es tad strâdâju atseviðíi. Ir acîmredzams, ka viòa to sasniegs labi, un es ietaupîðu laiku.Mans jaunais atklâjums ir elektriskais dârzeòu griezçjs. Esmu pusgads vecs un centos brînîties, kâ es varçju darît bez viòas virtuvç.

Situâcija izskatâs diezgan âtri. Es òemu dârzeòu, otrâ poga ir arî dârzeòu salâti vai kartupeïi, kas sarîvçti uz kartupeïu pankûkâm, vai sasmalcinâti sîpoli bez asarâm. Izklausâs neticami? Es domâju, ka tik ilgi, kamçr es nemçìinâju izmantot dârzeòu griezçju vienkârðâ virtuvç.Mums jau ir daudz veidu tâdu dârzeòu griezçju tirgû. Tas, ka tie ir elektriski, ir ârkârtîgi svarîgs jautâjums. Ierîces augstâ pretestîba nodroðina ievçrojamu un ekonomisku darbu. Es ðobrîd esmu kârdinâts uz griezçju, kas ir vienkârði papildinâjums manai gaïas maðînai. Lielisks risinâjums, man patîk ðâdas daudzfunkciju ierîces. Es esmu apmçram pieci, seði vienâdi plankumi grieðanai, katram ir daþâdi asmeòi un tiek izmantoti daþâdi pielietojumi, kas piemçroti daþâdiem dârzeòiem. Viss ir sagatavots, no dârgiem metâliem, kas pieðíirti mazgâðanai trauku mazgâjamâ maðînâ, nerûsç un nespçj. Viòa personîgi viòai neko dîvaini neizsauca.Elektriskais dârzeòu griezçjs ir populârs salokâms, tam ir pagarinâjums skrûvçjamam skuveklim, un vairâki asmeòi. Nav daudz tematu, bet tas faktiski ir daudzfunkcionâls. Paðlaik esmu spçjis pârbaudît visus asmeòus. Burkânu sasmalcina, viss gabals ir arî vâjð. Tas darbojas tâpat, gatavojot kartupeïus kartupeïu pankûkâm. Guríi uz misera tiek sagriezti sekundç, un sîpoli uz mazas kubas. Un pat ar sieru, tas ir lieliski, ja vçlaties ðíçles vai sloksnes, viss, kas jums jâdara, ir izvçlçties pareizo pârklâjumu.No citu komentâriem es zinu, ka visi virtuves ðíçlçji ir dârgumi. Dârzeòi ir veseli, nav vçrts aizmirst par tiem mâjâs gatavotos çdienos, un to sagatavoðana, pateicoties grieðanai, ir ïoti vienkârðs uzdevums.