Grutnieciba neizmantojot membranu

Daudzi cilvçki brînâs, kas ir labs vecums, lai saòemtu grûtniecîbu. Ir sievietes, kas vçlas pieteikties bçrnam 18 gadu vecumâ, savukârt agrâk. Tomçr lielâkâ daïa pirmâm kârtâm vçlas koncentrçties uz finanðu stabilitâti, atbilstoðu partneri, çrtu dzîvi, vârdu materiâlâm iekârtâm, kas ïaus interesantu un elegantu bçrna audzinâðanu. Tieði tâ ir pareizais viedoklis, tomçr tâ atceras jebkuru funkciju. Proti, vecums. Tikai mçs varam justies garîgi nesagatavoti bçrna baroðanai, lai viòa íermenis labi zinâtu, kad tas notiek, un ðajâ ziòâ vçlâk tas viss vçl sliktâk.

No bioloìiskâ viedokïa vispiemçrotâkais laiks, kad bçrns dzimst laulîbâ, ir vecumâ no 18 lîdz 25 gadiem. Agrâk personas íermenis vairs nav pietiekami attîstîts, kas var ietvert aborts un miruðâ bçrna piedzimðanu. Tomçr vçlâk, pçc 35 gadu vecuma, palielinâs varbûtîba, ka slimîbas, kas saistîtas ar ìençtiskâ koda pazeminâðanos, palielinâs, piemçram, apstiprinot Dauna sindromu.

Ja tas ir îstais vecums grûtniecîbas iestâðanai, tas ir bioloìijai. Îstenojot tas izskatâs tâ, ka divdesmit meitenes absolventi (vai ir viòu pusç, viòi tikai sâk darbu, viòi joprojâm nevar bût pastâvîgs partneris, un, ja viòi to plâno, viòi nav pârliecinâti, vai viòi vçlçtos pavadît pârçjo savu dzîvi kopâ ar viòu. Turklât viòi nevçlas ierobeþot savu skaisto, jauneklîgo gadu ar visu apòemðanos bût par bçrnu. Nevar vainot veselas meitenes par to un parâdît viòiem mâtes instinkta trûkumu. Tâs ir tieðâs reakcijas, ko izraisa pârmaiòas apkârtçjâ pasaulç. Tâpçc, neskatoties uz to, ka bioloìiskâ laika ievçroðana nav nekas cits kâ nopietns, nedrîkst aizmirst, ka viòð nav noteicoðais faktors, vai mçs nolemjam grûtniecîbu vai nç. Pirmkârt, abiem nâkotnes vecâkiem ir jâatspoguïo tâda pati vçlme, ka viòiem ir pçcnâcçjs. Tâpat ir nepiecieðama vismaz pamata materiâla stabilitâte un persona, kuru mçs nezaudçsim grûtniecîbas laikâ. Neiespçjami pastâv, un sieviete ir tiesîga saòemt grûtniecîbu, lai stiprinâtu attiecîbas ar draugu. Ðâda ârstçðana tikai pasliktinâs situâciju starp sievieti un vîrieti.

Godâtais kungs, noteikums ir tâds, ka Polijas sistçma kalpo îsâkam pagriezienam, lai saòemtu grûtniecîbu. Patiesîba ir fakts, ka labs vecums, lai sasniegtu, izvçlas agrâk, teorçtiski, jo labâk. Tas nemazina faktu, ka bçrnam jâbût mîlestîbas rezultâtam starp diviem cilvçkiem, nevis pienâkuma izjûtu.