Grutniecibas tests 4 mcnedi

Sievietes, kas meklç bçrnu, kâ arî sievietes, kas baidâs no grûtniecîbas, papildus grûtniecîbas pârbaudei mçìina atrast sev simptomus, kas nodroðinâs vai izslçgs bailes (vai cerîbas. Un kâdas ir ðîs pazîmes? Kad jûs varat tos atrast? Pirmais un vienlaicîgi redzamâkais simptoms ir laika trûkuma izvçle. Ne vienmçr tiek parâdîts, kâpçc jums ir jâuzsver sevi uz krâjumiem - menstruâlo kavçðanos, pat vairâku dienu, var radît daudzi faktori, tostarp trauksme un slimîba. No otras puses, regulâras menstruâcijas neizslçdz grûtniecîbu. Iespçjams, ka grûtnieces arî menstruç lîdz trim mçneðiem pçc mçsloðanas. Pieòemsim, ka tomçr mçs cenðamies pçcnâcçjiem, nav valsts, ir grûtniecîbas tests, kas laimîgi norâda uz diviem svîtriem. Kas ir augsts?

Ir reizes, kad nâkotnes mâmiòâm ir grûtniecîbas simptomi tagad galvenajâ mçsloðanas nedçïâ. Tomçr parasti viòi seko apmçram mçnesim. Viòu vislielâkais smagums ir pirmajâ trimestrî vai apmçram 10. nedçïâ, un viòi iet cauri 20. Tas ir saraksts ar simptomiem, kurus jûs varat darît (jums nav! Gaidît grûtniecîbas sâkumâ:

Jauka un sâpîga krûtis. Grûtnieces grupâ pievienojas daudzas hormonâlas pârmaiòas, kas galu galâ ietver arî turpmâko sagatavoðanu, mçs ne tikai parastâ bçrna îpaðumâ parâdîsim 9 mçneðu secîbâ, bet gan nâkamajâ audzinâðanâ. Tâpçc krûðu dziedzeru stiepðanâs dçï krûtis var kïût lielâkas un sprauslas grûtâk un spçcîgâk.Slikta dûða un vemðana. Tas, iespçjams, ir lielâkais un bieþâkais grûtniecîbas simptoms. Agrâs rîta porâs tâs ievçrojami pasliktinâs un var dzîvot lîdz pat vairâkâm stundâm. Parasti sievietes sûdzas par to, ko viòi ir pirmajâ grûtniecîbas reizç (un ir arî novirzes no normas - mans brâlçns nesen ir bijis viens no galvenajiem izdevumiem, un es to uzskatu, un nejûtos slikti vienu reizi. Ârsti nav 100% pârliecinâti, kas padara rîta sliktu dûðu simptomu. Tomçr viòi pamanîja, ka viòu paâtrinâjums ir daudz lielâks cilvçku vidû, kas ir ikdienas bailçs un stresâ.Apetîtes maiòa. Protams, neviens nav sveðs tâdiem simptomiem kâ palielinâta apetîte vai jebkura garðas maiòa. Tas, ka mçs esam izvçlçjuðies, ir çst visu, kas ir tâ paða spçja uz ledusskapi, un tas, ka pçkðòi ïoti labs siïíu maisîjums ar marinçtiem guríiem un Nutella tiek dota hormonâlâm izmaiòâm savâ sistçmâ.

Kâ es vienmçr esmu norâdîjis ievadîðanas agrâkajâs daïâs, visi grûtniecîbas simptomi var bût un nedrîkst notikt. Tas nepastâv, un ir teikts, ka parâdîsies visi aprakstîtie simptomi. Ir cilvçki, kurus ïoti smagi ietekmç grûtniecîbas agrînâs grûtîbas, bet ir (un arî diezgan bieþi gadîjumi, kad grûtniecîba tiek pieïauta praktiski pilnîgi. Lîdz ar to neaizmirstiet par attçliem un sçrijâm, kas parâda, ka mçsloðana nozîmç pastâvîgu vemðanu, stâvokïa izmaiòas un ìîboni no svarîgas apaugïoðanas dienas. Katrai sievietei ir pilnîgi jauna un unikâla veidâ svçtîta valsts.