Hamiltona depresija

Tiek uzskatîts, ka depresija ir tikai tâs iedarbîba uz pacienta psihi. Tas nekâdâ ziòâ nav taisnîba! Bieþi vien slimîbas ietekme uz pacienta fizioloìisko izskatu ir tikpat populâra, kad tas ir viòa prâtâ, un somatiskâs slimîbas ir fiziskas slimîbas veids, ko ietekmç psiholoìiskie faktori. Ne tas, ka tas ir arî depresijas panâkumos. Pirmkârt, depresija noteikti ir izðíiroðs faktors daudzu somatisko slimîbu, piemçram, diabçta vai sirds un asinsvadu slimîbu, raðanâs gadîjumâ. Tas ir tas pats, kad pacientam parâdâs depresijas simptomi, un pçc tam tie paplaðinâs, palielinot iepriekð minçto slimîbu veidoðanos. Viòð bieþi atceras, cik nozîmîga ir situâcija, kad pçc somatisko slimîbu diagnosticçðanas parâdâs depresijas simptomi. Ðajâ brîdî depresija efektîvi pasliktina fizioloìisko slimîbu, novçrðot tâ ârstçðanu un tâdçjâdi paplaðinot tâ attçlus un smagâs sekas.

Lielâko daïu depresijas simptomu var uzskatît par faktiski somatiskiem simptomiem. Tomçr galvenokârt tâdi simptomi kâ zaudçðanas iespçja baudît prieku, intereðu zudums, agri laivoðana un nemierîgs, bezmiegs miegs, apetîtes trûkums un vienkârðs svara samazinâjums galvenokârt ir pielâgoti tiem. Viòam jâatceras, ka somatiskie simptomi ne vienmçr ir depresijas simptoms vai sekas. Daþreiz, fiziskas slimîbas dçï, viòð apzinâs depresiju sliktâ veidâ, lai skaidri sâktu vai pastiprinâtu. Iemesli, kâdçï viòð var nonâkt ðâdâ situâcijâ, ir atðíirîgi. Protams, pçc tam uzsvars tiek likts uz vâjo labklâjîbas pasliktinâðanos, un tika izmantots pârliecîba, ka nebûs iespçju pilnîbâ izârstçt ðo slimîbu (jo îpaði, ja ir nopietnas un neârstçtas slimîbas. Liela peïòa par to ir arî ìimenes pârvietoðanâs iespçja uz pacientu un apstâkïi, kâdos cietuðajam jâbût. Posms nespçj pilnîbâ izârstçt slimîbu, ko esam cietuði. Tomçr, pateicoties jaunajâm zâlçm, parasti ir cerîba samazinât tâ defektu vai latentuma simptomus. Tomçr depresija, kas varçtu bût slimîbas rezultâts, tikai pasliktinâs pacienta veselîbas stâvokli un negadîjumu gadîjumâ pilnîbâ novçrsîs pat vismazâko iespçju izârstçt. Tâpçc ir svarîgi pârbaudît pacienta veselîbu ne tikai fiziskâ, bet arî psiholoìiskâ ziòâ.