Indiedu cdieni

Nesen mums bija Valentîna diena, tâpçc es nolçmu, ka es darîðu ðâda veida informâciju par savu draudzeni. Lai to izdarîtu, man bija divu çdienu vakariòas un deserts, kas doti vîna grupâ un aromâtiskâs sveces no bieþas DIY veikala. Lieliska ideja - íemmîðgliemenes. Ïoti elegants çdiens, bet tas ir sareþìîti, jo mîdijâm ir jâbût iespçjai cepties labi, lai izkïûtu no tâm, es garðu.

Motion FreeMotion Free - Izrāvienu formula kustības sistēmas efektivitātei!

Diemþçl ðefpavârs no manis ir diezgan viduvçjs. Patiesîbâ es varçtu teikt, ka iesâcçjs, jo paðreizçjais bija gandrîz patiesîba. Viòð atklâja internetâ recepte par tâlu sviestmaizes. Diemþçl problçma bija saprast pusi no teksta, jo viss tika teikts angïu valodâ! Nu, es nepadosu, es visu iemeta tulkotâjâ un plânoju elementu, saskaòâ ar pavâra intuîciju (ko acîmredzot nav. Es nolçmu pievienot ðîs mîdijas dârzeòu uzòçmumâ. Tomçr es aizmirsu, ka vispirms ir nepiecieðams dârzeòus noòemt un samazinât. Es pieòemu uzspiest, jo vçl bija mazâk laika, un man bija daudz fonâ. Es sâku sagriezt dârzeòus, neveiksmi nevçlçjâs hit manu mâjas pirkstu ... Nu, cik svarîgs cilvçks nav atmest. Viòð satikâs ar ideju - dârzeòu kuteru. Tas tieðâm bija hit. Ne tas, ka esmu saglabâjis daþas minûtes grieðanas laikâ, tâpçc, lietojot grieðanas ierîci, man nebija jâbaidâs no vienkârðas darbîbas. Kad tas viss bija gatavs, es iemeta íemmîðgliemenes uz sviesta. Viss tika cepts tieði tâpat kâ attçlâ no tîmekïa daïas, uz kuras es atradu recepti. Tomçr es aizmirsu, ka viòam bija jâsagatavo zupa. Es âtri uzlçca uz blakus esoðo veikalu ar skâbu zupu krûkiòâ un ielej to pot, un pçc tam tikai garðoja to. Deserta gadîjumâ saldçjums no mana produkta jau tika izgatavots saldçtavâ. Labi, ka es motivçju sevi to darît iepriekðçjâ dienâ, jo es vairs nevarçtu kaut ko darît. Man jâatzîst - ðîs daþas minûtes, kas mani glâbçja, dârzeòu kuteris ietaupîja manu divu çdienu vakariòus. Sieviete bija pârsteigta un pilna apbrînu par savâm kulinârijas prasmçm.