It sistcma erp

Pçdçjâs pasaules IT sistçmas kïûst arvien populârâkas. Pateicoties tiem, ir iespçjams optimizçt uzòçmuma darbîbu un uzlabot pârdoðanas plânu praksi.IT sistçmas veido un maina datus, izmantojot datortehniku.

Katra IT sistçma sastâv no ðâdiem komponentiem:1. Aparatûras slânis - datori, kas vâc, pârsûta un kontrolç datus.2. Programmatûra - speciâli izveidotas sistçmas, kas atbalsta noteiktu uzòçmuma elementu.3. Personâls, kas veic darbu - nepiecieðams, lai çst paðreizçjo sistçmas darbîbu un veiktu jaunas funkcijas.4. Datu slânis - ðo operâciju un procesu datu bâzes, kas ïauj projektiem darboties programmatûrâ.

Paðlaik mçs atðíiram vairâkas IT sistçmu klases, tâs ir:- sistçmas, kas atbalsta procesu vadîbu- resursu pârvaldîbas sistçmas- klientu apkalpoðanas centri- korporatîvie klientu apkalpoðanas centri- resursu sadales plânoðanas sistçmas- piegâdes íçdes pârvaldîbas sistçmas.

Sistçmâm ir kopîga sareþìîtîbas pakâpe. Viòi spçj nodroðinât acîmredzamus risinâjumus maziem uzòçmumiem ar nefondçtâm procedûrâm.Korporatîvo pircçju risinâjumi zina, ka tie ir îpaði apgrûtinoði un vçlas speciâlistu ievieðanu uzòçmumâ. Zinâmâs vienîbas vietçjie apstâkïi joprojâm ir daïçji pielâgojami.Organismi tiek pârvaldîti otrâ formâ, ïaujot uzòçmumiem elastîgi izvçlçties piedâvâjumu.Daþi no viòiem sniedz savu infrastruktûru, kurâ notiek viss organisms. Tiek piedâvâts, lai izvairîtos no problçmâm saistîbâ ar sistçmas uzstâdîðanu un integrâciju.

Organizâcijas paðreizçjâ tendence vçlas piedâvâtâs produkcijas elastîbu. Pateicoties tam, klients ir gatavs maksât, bet par îpaðâm funkcijâm, kas pieejamas no plaðu iespçju klâsta. Katrs fragments, iespçjams, dzîvo neatkarîgi un samazinâs no sistçmas galvenâs daïas.Tirgus pçtîjumi râda, ka IT sistçmu ievieðana bûtiski palielina uzòçmumu efektivitâti.Galvenie uzlabojumi ir apmainîti ar grâmatvedîbas pakalpojumiem, noliktavu pârvaldîbu, dokumentu plûsmu, produktu arhivçðanu un apmierinâtîbu ar lielâku klientu apkalpoðanas lîmeni.

IT sistçmas piedâvâ milzîgas iespçjas veidot un izmantot datus, kas ievçrojami pârsniedz parastos biznesa procesus. IT tehnoloìiju attîstîba kopâ ar sliktâkâm ekspluatâcijas un aprîkojuma izmaksâm ir IT sistçmu silta nâkotne.