It sistcma viesnica

Ar arvien pieaugoðo globalizâciju un ar to saistîto visu sabiedrîbas dzîves aspektu internacionalizâciju tâ ir saistîta ar nepiecieðamîbu pielâgot individuâlus produktus mûsu tirgiem, kuros tie tiek piegâdâti. Ðie darbi tiek veikti gandrîz visâs jomâs, jo îpaði nozarç un IT jomâ. Daudzu tehnoloìisko produktu gadîjumâ minçtâ adaptâcija ir programmatûras atraðanâs vieta.

Tâ ir pçdçjâ aktivitâðu kopa, kas plâno pielâgot konkrçtu produktu konkrçtâ tirgus specifikai. Pirmkârt, tâ sastâv no tâ saucamâs programmatûras vietçjâs versijas ievieðanas, tulkojot visas atdeves, kâ arî atseviðías dokumentâcijas veidoðanu tikai daþâm valstîm. Bieþi vien, izòemot parastos tulkoðanas procesus, ir nepiecieðams ieviest savas metriskâs un iepazîðanâs sistçmas, kas atbilstu konkrçtâ tirgus principiem.Process, kas bieþi tiek attçlots ar simbolu L10n, attiecas uz atseviðía pakalpojuma tîmekïa vietnes versijas ievieðanu, lai paplaðinâtu tâs popularitâti ar citu valstu cilvçkiem. Ðie darbi ir ïoti nepiecieðami, jo îpaði, uzsâkot konkrçtu uzòçmumu ðâdos tirgos. Lai viòi vienmçr bûtu dabiski un labi, viòiem ir jâievçro vairâki faktori, kas cita starpâ attiecas uz atseviðíâm frâzçm, kas saistîtas ar reìiona iespçjâm, un pat izvçlçtiem dialektiem. Pienâcîgi veiktas metodes ne tikai palielinâs pakalpojuma pieejamîbu, bet arî veicinâs uzòçmuma tçlu.