Kads mikroskops redzct baktcrijas

1944. gadâ Hanss Hinselmans atrada kolposkopu. Tas ir tad ieguròa pârbaude aparâts, kas ir paredzçts, un arî ievelkas mikroskopu, kas ir saistîts ar iebûvçto objektîva ïauj ârstam ar pienâcîgu izpildi dziïu izpçti sievieðu reproduktîvo orgânu.

Jinx Repellent Magic FormulaJinx Repellent Magic Formula Efektīvs veids, kā mainīt likteni un sasniegt laimi

Tas ir visvairâk konstruçta tâ, lai pârbaudîtu vulvas, maksts, dzemdes kakla kanâla dibenu un dzemdes kakla pati. Ðis rîks iet kustîbas îsâ laikâ, jo tikai daþas minûtes, lai atpazîtu, vai sievietes íermenis apdraud slimîbas vai nç, vai viòi raksta par to daþu audzçju, ko nevar redzçt pçdas. Vçzis ir visnopietnâkâ no visâm slimîbâm. Neraugoties uz to, ka ðajos laikos zâles attîstâs, ârstçðanu joprojâm ir praktiski neiespçjami, ja to konstatç pârâk vçlu. Lîdz ar to, papildus standarta ginekoloìiskâm, kas netiek atklâtas agrînâ stadijâ jaunveidojumiem, tas var bût vairâkas jaunas testu, piemçram, citoloìiju. Bet ir paziòojums, ka tikai septiòdesmit procenti var atklât vçþa izmaiòas. Kolposkopija, kas tiek noteikts, izmantojot rîku, ko sauc par colposcope ir daudz efektîvâka, jo tâ veido vairâk nekâ deviòdesmit procentiem iespçju atrast vçzi pirmajâ stadijâ. Kâpçc ir tik svarîga? Par kaut sâkumâ, mazâkais posms jaunveidojumiem ir simtprocentîgi ârstçjama, bet ir ïoti progresîva posmâ, jo jaunâks pacients iespçja pie dzîvîbas. Grûti nozarç medicînas, un speciâlisti, kas uzturas tçmu ginekoloìijâ un vçþa reproduktîvos orgânus sievieðu apgalvo, ka tas ir par sasiet divas testçðanas metodes, kas veic Pap uztriepes un testçðanu, izmantojot colposcope. Daudzi no tiem ir viegli simtprocentîgi garantçta âtra vçþa atklâðana un praktiski droða izârstçðana. Tâpçc ir vçrts veikt pçtîjumus vismaz vienu reizi ceturksnî.