Kases aparata pagrieziens 90

Kases aparâtam ir jâbût jebkuram uzòçmçjam, kas nolemj pârdot produktus vai pakalpojumus tâdâm finanðu personâm, kuras neveic ekonomisko kampaòu. Tajâ paðâ laikâ tas neuzskata, vai pârdevçjs ir PVN maksâtâjs vai arî atkâpjas no ðâdiem norçíiniem. Kâdi ir fiskâlâs kases pienâkumi?

Kases aparâtam, vispirms jâpârbauda, vai ir obligâti jâreìistrç pârdoðanas apjoms, ko tas veic. Mazo pârdoðanas gadîjumu gadîjumâ, kas tiek veikts reti, daþreiz ir ideâls risinâjums, jûs noteikti varat veikt ierakstus pârdoðanas statistikâ, kas nav dokumentçta. Atbrîvojumi no kases aparâta nepiecieðamîbas ir aprakstîti Finanðu ministra 2014. gada 4. novembra likumâ, domâjot par atbrîvojumiem no pienâkuma veikt uzskaiti, izmantojot kases aparâtus.Atcerieties, ka, iegâdâjoties pirmo kases aparâtu, mums ir tiesîbas saòemt kompensâciju lîdz 90% no tâs skaita, bet ne vairâk kâ septiòi simti zlotu. Nozîmîgs çrtîbas arî cilvçkam, arî piedâvâjot, bûs pareizi konfigurçts kases aparâts vai tas, kuram ir pilns piedâvâto produktu vai pakalpojumu katalogs. Klientam neapðaubâms trûkums ir tas, ka viòð saòems kvîti, kas darbosies kâ iespçjamais atgrieðanâs pamats.

Kases aparâta pamatâ bûs kases aparâta fiskalizâcija. Ko viòa rçíinâs? Tâpçc tâ ir vienreizçja un uzticama procedûra, kas paredz nodokïu maksâtâja nodokïu identifikâcijas numura pastâvîgu pieðíirðanu fiskâlajam modulim. Protams, mçs varam iegâdâties kases aparâtu un neveicot fiskalizâciju, bet ðâdu finanðu summu varçs ieteikt vienumam tikai fiskâlâ veidâ. Ir ârkârtîgi svarîgi, lai kases aparâtu izgatavotu pieredzçjis tehniíis, kïûdas gadîjumâ bûs nepiecieðams iegâdâties jaunu kases aparâtu.

Pirmajiem mçríiem ar kases aparâtu, jums ir jâizdrukâ biïete un jâdod lietotâjam to zinâmu laiku, ja viòð veic pirkumu, un izdrukâjiet ikdienas pârskatu reizi dienâ. Reizi mçnesî (katra mçneða pirmajâ dienâ jâsagatavo ikmçneða ziòojums. Jums ir arî jârûpçjas par obligâto pârskatîðanu. Tas jâveic pçc 24 mçneðiem pçc kases aparâta izmantoðanas. Pieòemsim arî lîdzîgu ieòçmumu un ziòojumu glabâðanu: likumdevçjs uzòçmçjiem ievieð pienâkumu glabât ruïïu un ikdienas ziòojumu kopijas uz pieciem gadiem, ieòçmumus uz diviem gadiem (no nodokïu gada beigâm. Svarîgi atcerçties, ka pçc pieciem gadiem tirgotâjam obligâti jâaizstâj kases moduïa modulis.