Kases aparats aclas cobra

https://remi-bioston.eu/lv/

Finanðu ministra nolikums, kas stâjâs spçkâ 2015. gada 1. martâ, ievieð pienâkumu izmantot nodokïu kases aparâtus to personu vadîtâjiem, kuras sniedz juridisko palîdzîbu atseviðíu patçrçtâju situâcijai. Ðîs izmaiòas ietvers juristus un nodokïu konsultantus. Tomçr notâri nedarbosies. Kopumâ kases aparâti tiek izmantoti, lai aizsargâtu klientus, kuri vienkârði nesaòem apstiprinâjumu par pakalpojumu pieòemðanu. Mobilie fiskâlie biroji ir îpaði veltîti juristiem un nodokïu konsultantiem.

Finanðu ministrijas izstrâdâtajâ obligâtâs fiskâlâs reìistrâcijas regulçjumâ bûs iekïautas juridiskâs un medicînas profesijas mûsdienu zobârstniecîbâ, kosmçtikâ, gastronomijâ un mehânikâ. Tas vairs nesaòems ik gadu gûto ieòçmumu summu. To kvalitâte tiks pielîdzinâta daþâdâm profesijâm, kuras ðis pienâkums tika iekïauts uzturçðanâ daudz agrâk. Lîdz ðim brîdim juristi ir atbrîvoti no kases aparâtu izmantoðanas, ja to gada ienâkumi nepârsniegtu divdesmit tûkstoðus zlotu.Dzîvoklî ieviestâs izmaiòas liecina par to, ka visiem juristiem, kas sniedz pakalpojumus fiziskâm personâm, kas neveic uzòçmçjdarbîbu, bûs jârçíinâs, ka tie patçrç fiskâlâs summas neatkarîgi no maksâjuma palîdzîbas.Likumdevçja veicinâðana likumdevçjs veicina advokâtu izveidi tirgû. Ja jûs sâkat piedâvât juridisko palîdzîbu tikai 2015. gadâ, advokâti tiks noòemti no pienâkuma òemt no kases uz diviem mçneðiem no mçneða, kurâ viòi sâk veikt vienkârðus pakalpojumus.Ministrija apliecina, ka nodokïu maksâtâji, kas reìistrçjas, uzturot mûsu pakalpojumu kases aparâtus, atmaksâs lielâku pirkuma izmaksu devu. Tas rada visu ietekmi arî uz juristu piedâvâtâs tirdzniecîbas juridisko noteiktîbu, kâ arî uz patçrçtâju droðîbu. Darbîba pierâda, ka no 2015. gada 1. marta visi advokâtu biroja lietotâji var pieprasît kvîti, kas apstiprinâs faktu par juridiskâs palîdzîbas saòemðanu.Attiecîbâ uz notâriem viòiem nebûs jâreìistrçjas pakalpojumu apjomâ, bet tikai to darbîbu virzienâ, kas iekïautas ierakstâ A, papildus P, ja netiek pârsniegts 20 tûkstoðu ierobeþojums vai ja maksâjums tiks veikts bezskaidras naudas bûvniecîbâ.