Kases reiistra informacija

Saskaòâ ar 2014. gada 4. novembra Finanðu ministra rîkojumu par kases aparâtiem daþi pakalpojumu sniedzçji saskârâs ar dilemmu jautâjumâ par to, vai fiskâlais kases aparâts vai fiskâlais printeris bija labâka izvçle viòu darbam. Tomçr daudzi nodokïu maksâtâji, kuri finansç kampaòu privâtpersonâm, tika izòemti no pçdçjâ mçría.

Psorilax

Tas bija saistîts ar automaðînu mehâniíi, ârstiem, advokâtiem, frizieriem, kosmçtiíiem, vulkanizatoriem, kâ arî cilvçkiem, kas piedâvâ çdinâðanas pakalpojumus. Slieksnis, kas atvieglo pienâkumu reìistrçt elektronisko apgrozîjumu, joprojâm ir 20 000. Saskaòâ ar ministra teikto, jaunâ regula ïaus ierobeþot faktiskâ apgrozîjuma slçpðanu un tâdçjâdi samazinât pelçko zonu.Kasetni dala ar printeri, jo pamatvienîba ir pilnîgi neatkarîga ierîce, kuru pârvalda pârdevçjs un kas palicis, lai pârvaldîtu visu veidu uzòçmçjdarbîbas vai pakalpojumu darbîbas. Tâs pamats (PLU tiek izvçlçts iekðpusç. Tad Danie pastâv diezgan veltîta pakalpojumu sniedzçjiem un delikâtiem un vidçjiem veikaliem. To var veikt arî daudzâs komerciâlâs iekârtâs, un ir ievçrojamâks sistçmas kasieris, kurð darbojas neatkarîgi vai ir tirdzniecîbas sistçmas dalîbnieks. Kases aparâtu priekðrocîbas ir ârkârtîgi zemas pirkuma izmaksas, daþâdi modeïi, piemçram, pârnçsâjamie. Par trûkumiem, un ir nepiecieðams pârbaudît noliktavu vienkârði no trauka, nav iespçjams izmantot kompleksâs atlaides sistçmas un izsniegt PVN rçíinus.Jaunais bono e fiskâlais printeris nedarbojas patstâvîgi, tam ir jâbût savienotam ar datoru, tâdçï, ja mçs to izlemtu, pieòemsim to. To izmanto jebkura datorprogramma, kas to izmanto, izmantojot RS-232 vai USB saskarni. Printeri galvenokârt ir paredzçti visâm mazumtirdzniecîbas íçdçm ar plaðu preèu datu bâzi (pat desmitiem tûkstoðu produktu. Citas priekðrocîbas, ko nodroðina ðie novçroðanas rîki, ir priekðlikums par PVN rçíinu izrakstîðanu un turpmâku ieskatu krâjuma statusâ, savukârt iezîmes ir lieliskâs pirkuma izmaksas un vçlamais darbs ar datoru.