Kazu modes dizainers

Ðajâ sestdienâ beidzâs vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâs kolekcijas izstâde. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kas vçlçjâs redzçt, ko dizaineri ir paveikuði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Pulçtais ðovs dzîvoja visstingrâkajâ brîdî, un viss tika sagatavots bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To îstenoðanai tika izmantoti tikai labi un smalki audumi ar veselîgâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem bija vislielâkâs baþas par gaisîgajiem, krâsainiem maxi svârkiem, kas pilnîbâ izgatavoti no tamborçðanas. Starp tiem cieòu izraisîja arî meþìînes, romantiskas kleitas un blûzes ar frîsiem un izðûti bikini. Lai iegûtu vieglu apìçrbu, dizaineri piedâvâja cilvçkiem, cita starpâ, pîtas cepures ar augstâm malâm, dekorçtas ar meþìînçm un oriìinâliem ziediem.Pçc izrâdes notika izsmalcinâta kâzu kleita, kas radîta tieði ðai cîòai. Kleita tika izmaksâta personai, kas domâja, ka paliks anonîma. Turklât izsolîja daudz apìçrbu no visattâlâkâs kolekcijas. Liels ienâkums no jaunâs izsoles bûs zinâms vietçjam bçrnu namam. Jâuzsver, ka vârds ïoti atbalsta daþâdas labdarîbas un labas darbîbas. Tâs îpaðnieki jau vairâkkârt ir iesnieguði pârdoðanai mûsu produktus, un, kad pârdoðanas objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka mûsdienîgâkâ kolekcija ðogad sasniegs maija priekðâ esoðos veikalus. Turklât viòð paziòoja, ka uzòçmums apsver iespçju atvçrt tieðsaistes veikalu, kurâ tâ kolekcijas bûtu citâdas nekâ fiksçtâ tîkla uzòçmumâ.Mûsu paðu apìçrbu uzòçmums ir viens no labâkajiem apìçrbu raþotâjiem ðajâ nozarç. Visâ valstî ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus darbinieku, ðajâ vispirms ir visvieglâk sastopami drçbnieku, ðuvçju un arhitekti. Katru reizi ðî iestâde rada kolekcijas, kas atbilst pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîs kolekcijas patieðâm ïoti labi pçrk, ka pirms veikala uzsâkðanas tie, kas jau no rîta vçlas raþot garâs rindâs. Ðîs kolekcijas notiek ðajâ vienkârðajâ dienâ.Paðreizçjâ nosaukuma preces jau daudzus gadus âtri spçlç ar lielu klientu skaitu gan ârvalstîs, gan ârvalstîs. Rakstot par viòu, viòa nenonâk, nemaz nerunâjot par daudzajiem gandarîjumiem, ko tâ ir saòçmusi un kas pierâda, ka rezultâti ir vislabâkâs kvalitâtes.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbu raþotâjs