Koloposkop smartoptic eco

Kolposkopi ir optiskâs ierîces, kas tika izgudrotas 1930. gadâ un strâdâ ginekoloìiskâm pârbaudçm. Mehâniskajos testos tie ir pilnîgi precîzâki, jo tie ir digitâli rîki, kuriem ir daudz vienkârðu funkciju.

iesniegumsPirmkârt, padarot tos daudz âtrâkus. Pçc pâris minûtçm no testa sâkuma pacients, kad un ârsts saòem rezultâtu, ko var âtri interpretçt. Turklât, pirms íirurìiskâs operâcijas, par kurâm pacients ir ârsts, ginekologs var bût tâpçc, ka mums ir kolposkopi, lai òemtu daïu no operâcijas vietas, tâpçc ir pârliecinâts, ka uzzinât, analizçt un novçrtçt, kas noteikti ir citâ íirurìiskâ operâcijâ. . Ðodien kolposkopi ir mûsdienîgas ierîces, kas tiek montçtas vispievilcîgâkajâs rûpnîcâs, kas specializçjas medicînas iekârtu mâkslâ. Tie tiek analizçti un iegûti daudzos mçìinâjumos, pateicoties kuriem ðâdas kolposkopiskâs pârbaudes rezultâts ir pat 80 procenti no efektivitâtes.

pçtniecîbaKatram cilvçkam vajadzçtu jautât par savu veselîbu. Par laimi, laiki, kad mçs sâkam izdarît vçl lielâku spiedienu. Mums apkârt ir daudzas sociâlas kampaòas, kas veicina veselîgu dzîvesveidu, veselîgu uzturu, sportu, kâ arî spçcîgu izpçti. Kampaòas palîdz sievietei nekaunçties par krûts vai dzemdes kakla pârbaudçm. Pateicoties ðâdu testu veikðanas regularitâtei, iespçjamais vçþa drauds, ko tie jau ir lokalizçjuði un vâjâ stadijâ, tiek ignorçts, vai, ja posms ir ïoti progresîvs, sâkt ârstçðanu pçc iespçjas âtrâk.