Krasu veikala eksplozijas riska novcrtcjums

Òemot vçrâ neseno faktu, ka Eiropas Savienîbas valstîs ir spçkâ jauni droðîbas noteikumi, tika nolemts saskaòot noteikumus. Ir ieviestas ATEX prasîbas, kas minçtas potenciâli sprâdzienbîstamas vides un prakses rîku gadîjumâ ðajâs jomâs. Ðo izmaiòu mçríis ir maksimizçt riska samazinâðanu vai tâs pilnîgu novçrðanu, kas koncentrçjas uz materiâlu izmantoðanu vietâs, kur var tikt apdraudçta eksplozija, t.i., EX zonâm.

EX prasîbas vai, precîzâk, direktîva, nosaka prasîbas, kas konkrçtam raþojumam jâveic, ko tâ izmanto izmantoðanai potenciâli sprâdzienbîstamâ vidç. Sistçmas galvenais mçríis ir saskaòot iekârtu un aizsardzîbas stilu atbilstîbas procedûras pçdçjâs zonâs, kuras apdraud sprâdzieni, un garantçt to brîvu apriti Eiropas Savienîbas dçï.Ðî direktîva attiecas uz visâm elektriskajâm un neelektriskajâm trauku un aizsardzîbas sistçmâm, kuras tiks upurçtas sprâdzienbîstamâs zonâs. ATEX prasîbas attiecas arî uz droðîbas, lidoðanas un uzlaboðanas ierîcçm, kuras izmantos ârpus sprâdzienbîstamas vides. Viòiem nav jâbût savâm funkcijâm, bet tie papildinâs droðu to rîku un aizsardzîbas sistçmu esamîbu, kas tur tiks izmantotas.Direktîva definç un spçj demonstrçt materiâlu atbilstîbu ATEX prasîbâm. Ierîces, kas izpilda ðîs prasîbas, t. I., Saskaòoti standarti ar informâciju, obligâti un svarîgas prasîbas. Lîgumu izmantoðana nav obligâta nepiecieðamîba, tikai atbilstîbas procedûra. Ðeit ir jâievçro princips, ko izstrâdâjusi persona, kas strâdâ, pamatojoties uz Eiropas Komisijas paziòojumu. Atkâpes var notikt tieði treðâs kategorijas elektroierîèu un neelektrisko ierîèu otrâs un treðâs kategorijas panâkumu gadîjumâ.Ciktâl tas attiecas uz ðiem izòçmumiem, ðîs ierîces raþotâji drîkst izdot atbilstîbas nolîgumus bez paziòotâs institûcijas lîdzdalîbas. Tomçr prasîbas tiek ievçrotas, un raþotâjs ðajâ formâtâ bûs derîgs, lai uzsâktu savu produktu tirgû.Ja ir svarîgas prasîbas, ir iespçjama elektrisko un neelektrisko iekârtu sertifikâcija, paðsertifikâcija, prasîbas attiecîbâ uz lietu pozîcijâm un uzdevums Eiropas Savienîbas valstî obligâtâ kârtîbâ, plânojot arî svarîgu raksturu.