Krups griezcjs

Ðíiet, ka siera sagrieðana ir mazsvarîgs jautâjums, bet veikalu asistentu pieredze siera raþoðanâ par vçrtîbu pârdod kaut ko pilnîgi citu. Sieri atkarîbâ no veida ir jauna konsistence. Ir cietie sieri, par kuriem jums ir nepiecieðams mazliet enerìijas, bet arî ïoti jauks siers, pat pieturoties pie naþa virsmas, pat ja ir nazis, kas paredzçts tikai siera grieðanai. Sakarâ ar to, ka naþa virsma ir netîra ar biezu biezpienu, nâkamos ðíçles aizvien grûtâk sagrieþ precîzi, nesabojâjot siera struktûru.

Ko tad var risinât cilvçki, kas sçþ noliktavâs, kuriem katru dienu ir jâsamazina daþâda veida sieri plânâs ðíçlîtçs mûsu klientiem? Pirmkârt, viòiem ir nepiecieðams labs griezçjs. Siera griezçjs ma-ga ir ïoti augstas kvalitâtes rezultâts, kas paredzçts visu veidu sieru grieðanai. Tas ir ïoti delikâts asmenis, kas sagrieþ sierâ un izcirst plânas, smalkas ðíçles neatkarîgi no ðî siera konsistences. Tas nozîmç, ka ðis griezçjs sliktâ laikâ zina lielâku siera daudzumu, nezaudçjot asmeòu virsmu ik pa laikam. Tâpçc tas ir ârkârtîgi nepiecieðams visur, kur ir nepiecieðams sagriezt lielu skaitu daþâdu veidu sieru nelielâ laika posmâ, tas ir, parasti uzòçmumos. Tomçr mçs arvien vairâk esam gatavi pirkt ðíçlçju privâtmâjâm, jo tas liecina, ka mçs labprât vçlamies segt sev nepiecieðamos pasâkumus un sagatavot mûs daudzâm problçmâm.

http://lv.healthymode.eu/man-pride-dabiskie-veidojumi-erekcijai/

Ðodien, tâ vietâ, lai nopirktu sieru ðíçlçs, jûs varat iegâdâties savu siera griezçju, un katru dienu jûs varat ðíçlçs tik daudz siera ðíçles, kâ jums tieði vajadzîgs no visa siera bloka! Tas ir milzîgs enerìijas ietaupîjums un pats siers, jo tas, kas tiek likts uz visu bloku, tiks izmantots lçnâkai enerìijai nekâ siers, kas sagriezts augstâs ðíçlîtçs augâ.