Madinas minimalas prasibas

Sareþìîtajai un vieglai rûpniecîbai ir nepiecieðamas maðînas. Maðînas var bût atðíirîgas, bet tâm ir jâizmanto laba kopîga. Viòiem ir jâbût sertifikâtam, un to atver Tehniskâs inspekcijas birojs lasîðanai. Ðîs divas prasîbas ir absolûti nepiecieðamas.Ko darît, ja maðînu sertifikâcija nenotiktu, jo tâ tika iegâdâta, piemçram, no maðînas vecuma sâkuma (tas tika izveidots gados, kad ðâdas prasîbas nebija, vai piedâvâtâjs mums nesniedza atbilstoðu sertifikâtu?

Ja mums nav sertifikâta, mçs to varam nodot maðînai. Ðajâ plânâ jâatrod uzòçmums, kas izmanto tiesîbas sniegt sertifikâtu. Pirms maðînas sertifikâcijas notiek bûtiska diagrammu analîze. Ir pieejamas elektriskâs, strukturâlâs, pneimatiskâs un hidrauliskâs diagrammas, kas jâiegûst ar pavaddokumentiem. Ja mums nav ðâdas dokumentâcijas, bûtu nepiecieðams nolîgt sertificçtu uzòçmumu, kas atjaunos shçmas (tikai viens, projektu reproducçðana bûs slikti dârga, un, ja mçs kâdreiz iegâdâsim maðînu bez shçmâm, tad padomâsim par to divreiz. Pçc dokumentâcijas analîzes, ja nav ðíçrðïu, tiek veikta sertifikâcija.Maðînu sertifikâcija ir tikai pirmais solis uz lînijas, lai saòemtu simts procentus no droðas maðînas. Pçc sertifikâcijas viòð ierosina inspekcijai uzaicinât Tehniskâs inspekcijas biroju. Ja Tehniskâs inspekcijas birojs atïauj, to var izmantot arî maðînâ, lai ïautu darbiniekiem strâdât. Bet, ja mçs vçlamies bût pârliecinâti, ka mûsu maðîna ir droða, es iesaku veikt minimâlo vai bûtisko prasîbu revîziju.Maðînu sertifikâcija un pamatprasîbu revîzija un bûtisko prasîbu revîzija, tad bieþi vien ir viena uzòçmuma darbîba. Veicot nelielu prasîbu vai pamatprasîbu revîziju, jûs saòemat lîdzîgas pârbaudes kâ sertifikâcijas laikâ. Tiek pârbaudîtas visas raþotâja konstrukcijas un dokumentâcija, kâ arî tiek pieprasîtas stacijas instrukcijas un risinâjumi, kas garantç droðîbu. Daudzi uzòçmumi spçlç tâdu sistçmu, ka, ja viòi pamanîs labus trûkumus vai trûkumus, viòi paði ierosinâs izmaiòas un izmaiòas, kas cieð no veselîbas un droðîbas uzlaboðanas.