Mati nedaudz nokrasoti

Mans brâlçns mîl spçlçt ar matiem, jûs varat pastâvîgi to izdarît, íemmçt un ielikt. Viòa ir tik absorbçta, ka vçlas, lai viss izskatîtos perfekti, viòa var seðas reizes sakârtot vienu pîti, vienlaicîgi uzvilkot matu lokus vai piespieþot tos. Viòai patîk skola vislabâk un rada viòus. Viòas vienîgâ radoðo karalienes radîðana bija izklaidçjoða, un viòai vajadzçja perfektu frizûru un kleitu. Sâkumâ manai mâtei bija duci bizîtes, kas tâm pievienotas. Vçlâk ðis jaukais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, nevis vienu reizi. Patiesîbâ, es darîðu pârvaldîtos matus ... un tas sâkâs. Pusstunda filmçðanas un rakstîðanas. Viòa izskatîjâs skaista kâ liela princese. Un kad runa ir par aristokrâtiju, viòa pietiekami âtri mainîja savu prâtu. Ne uz pçdçjo, ka mazâk nekâ divas stundas ir pagâjuðas kopð mâcîðanâs uz skatienu. Negaidîti ... pilnîgi mainîts uzskats, un viòas valodâ tâ skançja mazliet kâ "nieeee, man nepatîk, jo es neatceros karalieni, ne vairâk kâ viòas pakïautîbâ." Viòa jautâja sev jaunu frizûru, sakrautus matus bûvçjot vaïçju koku. Tâ kâ, protams, kâ jau iepriekð tika radîts, mums jau ir pâreja matu veidoðanâ, tâpçc pçdçjâ reize, kad tâ bija ïoti âtri. No otras puses, viòa mâte bija gatava nâkamajâm minûtçm.

HondroCreamHondroCream - Visaptveroða locîtavu terapija fitnesa atjaunoðanai!

Skatît matadatu piedâvâjumu