Matiem un skaistumam

Mans brâïameikslis, ïoti dârgs, ar matiem, jûs varat to izdarît dienas un íemmçt, to darot. Tajâ paðâ laikâ, tas ir patieðâm uzsûcas, ka, ja es vçlos, lai viss izskatîtos perfekti, es varu darît vienu pîti divpadsmit reizes, visu laiku liekot matu þâvçtâju vai klipu. Viòam patîk visvairâk skolu briïïu un izpildît tâs. Viòas jaunais radîjums tomçr bija oriìinâls un tam bija nepiecieðama perfekta frizûra un kleita. Pçc kontakta, mana mâte viòâ iejaucâs ar daþiem bizçm ar lokiem. Pçc kâda laika skaistais vienpadsmitgadîgais teica nç, nç, ne vienu reizi. Jâ, es to darîðu cirtâs .... tâ sâkâs. Èetrdesmit piecas minûtes arî to radîðana. Viòa izskatîjâs jauka kâ îsta karaliene. Bet tad, kad viesi ar aristokrâtu pietiekami âtri mainîja savas domas. Nav jâuztraucas, ka tas ir bijis apmçram divas stundas kopð iepazîðanâs ar sniegumu. Negaidîti ... pilnîgi izmainîja ideju, savukârt savâ runâ tâ skançja gandrîz tik "nieeee, man nepatîk, es neko neatceros par karalieni, kas ir viòas kalpone." Viòa pieprasîja jaunu frizûru, viòas matus sagrieza kâ piepildîtu koku. Kâzas, protams, kâ jau iepriekð teica, tagad mçs esam diezgan kvalificçti, lai uzvilktu matus, kas pilnîgi iznâca ïoti âtri. Viòas mâte, no vienas puses, man bija perfekta arî divdesmit minûtes.

Labâkâs meiteòu matadatas