Mediciniska palidziba nakti

Pieòemsim, ka mums nepiecieðama tûlîtçja medicîniskâ palîdzîba. Ne tâ, ka viòð reaìç uz savu íermeni, un tâpçc, ka jûtam lielas problçmas ar dabisko psihi, nav nozîmes tam, vai mçs nonâcâm pie psihiatra vai arî Polijas draugi to darîja, baidoties no savas darbîbas vai veselîbas. Visos gadîjumos psihiatra apmeklçjums, tâpat kâ bçdas panâkumi jebkuram jaunam speciâlistam, prasa atbilstoðus sagatavoðanâs darbus.

Psihiatra pirmais datums bûs pilnîga saruna. Mums bûs jâpasaka par mûsu problçmâm, kâ viòi sâka, kâ viòi iepazina viòus un ko viòi dara. Paðlaik nojaukðanas laiks, spçja uzticçties citai sievietei no slimîbâm, kas mûs sagrauj, nav tâlu no grûtîbâm. Tâpçc ir vçrts apsvçrt to, ko mçs izvçlamies nodot ârstam. Mçs nepaïaujamies uz noteikumiem, lai slçptu daþas psihiatra slimîbas no Polijas, gluþi pretçji. Lai ârsts palîdzçtu mums summâs, viòam pçc iespçjas vairâk jâzina visas detaïas, kas saistîtas ar viòa problçmu raðanos, tâpçc ir ieteicams atsaukt visus iespçjamos faktus, kas saistîti ar psiholoìiskajiem dzelzceïiem. Mums nevajadzçtu arî bût pârsteigti, ja tajâ paðâ brîdî psihiatrs lûdz sarunu ar saviem ìimenes locekïiem un vîrieðiem.

Pirms pirmâs dienas pie psihiatra nepiecieðams vienlaicîgi pârskatît savu paðreizçjo diçtu, veiktos pasâkumus un ârstçðanas uzsâkðanu. Piemçram, akûta saindçðanâs ar metilspirtu vai lielâm infekcijâm var izraisît depresiju, nopietns B1 vitamîna deficîts var izraisît psihozi, B12 deficîts izraisa miegainîbu un sapòus, hroniskas sâpes un troksni, kâ arî var rasties pârejoða jutîga paaugstinâta jutîba un emocionâlas svârstîbas. Psihiatrs, lai iegûtu pienâcîgu un plaðu priekðstatu par pacienta veselîbas stâvokli, var nolemt nosûtît ârstçjamo personu turpmâkâm pârbaudçm. Ko var lielâ mçrâ uzticçt neirologam vai internistam, var bût nepiecieðams veikt dabas un urîna izpçti. Daudzos gadîjumos bûs nepiecieðams veikt arî galvas skençðanu, kas sniegs pilnîgu priekðstatu par jebkura veida remontu galvaskausa formâ.