Mediciniskas parbaudes pcc grutniecibas un dzemdibu atvaiinajuma

Seksologs - pirmais gadîjums viòa birojâ parasti izrâdâs stresa notikums, bet lçmuma par vizîti atlikðana var novest pie sliktâm sekâm. Daudzi cilvçki, kas reaìç uz traucçjumiem, kas saistîti ar dzimumaktu, gaida ârsta padomu, bieþi vien aizkavçjot klâtbûtni daudzus gadus. Tas nav pçdçjais nozîmîgais risinâjums, jo ne tikai tas neatrisina problçmu, tâ var izbaudît disfunkcijas eskalâciju. Tâpçc seksoloìijas jomâ tiek òemti vçrâ visi aspekti, kas saistîti ar cilvçka seksualitâti fiziskajâ nozarç, bet attiecîgâ joma attiecas arî uz jautâjumiem par cilvçka psihi un emocionalitâti. Seksologi milzîgâ pilsçtâ (piemçram, Krakovâ ir pieejami praktiski ârpus rokâm, viss, kas jums jâdara, ir meklçt valodu meklçtâjprogrammâ. Seksuâlâs disfunkcijas, iebildumi pret seksuâlo orientâciju vai identitâti vai cîòa, kas saistîta ar tâs piekriðanu no sociâlâs vides viedokïa, ir visbieþâk sastopamâs baþas par pacientiem, kas ziòo seksologam. Ar personîgo dzîvi saistîtajâm komplikâcijâm ir diskomforta ietekme uz vienkârðu eksistenci, un mçs nedrîkstam nepietiekami novçrtçt mûs traucçjoðos simptomus.

Neskatoties uz seksu plaðumu plaðsaziòas lîdzekïos, cilvçku grupa joprojâm ir kauns, lai atklâti runâtu par punktiem, kas saistîti ar viòu seksualitâti. No pçdçjiem, daudzi cilvçki klusç, jo ir daudz meloòu, sagrozîjumu, stereotipu un nepareizu priekðstatu par seksu un seksualitâti. Tâdçjâdi saskarsme ar seksologu izpauþas kâ iespçja saskarties ar visnopietnâkajâm radinieku problçmâm un ïauj to novatoriskam risinâjumam. Neatkarîgi no konkrçtâ seksologa (ti, tâ paða psihiatra, ginekologa vai internista specializâcijas pirms sâkotnçjâs vizîtes, jums ir nepiecieðams apmâcît garîgi, lai sniegtu detalizçtu interviju. Viòa pienâkums, iespçjams, ir visplaðâkais ârsta izpratne par mums aktuâlo tematu, òemot vçrâ daþus bioloìiskos, medicîniskos, psiholoìiskos un sociâlos aspektus. Uzticamam seksologam vajadzçtu uzdot jautâjumus par veselîbas stâvokli, garîgo labklâjîbu, pagâtni un mûsdienu intîmâm attiecîbâm, fizisko orientâciju un dzimuma identifikâciju, seksuâlo attîstîbu, viedokli par dzimuma punktu un iepriekðçjiem notikumiem ðajâ gadîjumâ.

https://neoproduct.eu/lv/hallu-motion-efektivs-veids-ka-atbrivoties-no-haluks-bez-operacijas/

Jâapzinâs, ka kâ pacientam jums ir pienâkums sagaidît no seksologa ievçrot savas seksuâlâs tiesîbas, t.i., sagaidît daïu no ârsta: sapratni, laipni ârstçt, personisko kultûru, prâta objektivitâti, galvas pieòemðanu un seksuâlo identitâti, cieòu pret psihofizisko intimitâti un nodroðinât jums pieejamu informâciju. Vçl viena seksologa diagnoze pçc problçmas radîðanas bûs somatisks jautâjums, ko veic ârsts no saistîtâm nozarçm (ti, ginekologs kâzu panâkumos vai urologs vîrieðu panâkumos, lai gan ir iespçjams veikt psiholoìisko pârbaudi, izvçloties atbilstoðu anketu vai testu. Arî seksologs var ieteikt atsaukties uz bioíîmisko un hormonâlo asins analîþu veikðanu, t.i., glikozes un holesterîna vai progesterona un estrogçna vai testosterona lîmeòa mçrîðanu. Mums ir jâsaprot, ka seksuâlâs vçlmes ir iekïautas fizioloìisko vajadzîbu grupâ, un viòu atalgojums ir viens no nepiecieðamajiem elementiem, kas dod dzîvîbu.