Megane 3 putekdou filtrs

Daudzâs rûpniecîbas nozarçs mçs varam radît putekïu noòemðanu, kas padara sprâdzienbîstamus putekïus un gaisa maisîjumus. Tie ir parastie procesi, kas saistîti ar akmeòogïu, kokmateriâlu koksnes, biomasas, pârtikas nozarç sastopamo organisko putekïu, íîmiskâ sektora putekïu utt. Maiòu. Atex putekïu savâcçjs ir sprâdzienbîstams putekïu savâcçjs saskaòâ ar ES direktîvu Atex.

Sprâdzienbîstamu putekïu un gaisa maisîjumu noòemðanai mçs rçíinâmies ar ierîces iespçjâm un visâm iekârtâm, kas veiktas kopâ ar svarîgo direktîvu 94 / 9WE ATEX. Tos var izmantot putekïu noòemðanai, kas pieder pie St1 un St2 sprâdzienbîstamîbas grupas. Mûsu filtrçðanas sistçmâm ir 3D kategorijas. Tâpçc viòð varçs tos bûvçt jebkurâ telpâ, kas sprâdzienbîstamîbas zonâs vçl ir klasificçta kâ bîstama zona 22.

https://nutresin24.eu/lv/

Lai aizsargâtu ierîces, mums ir divas svarîgas metodes:

Sprâdziena novçrðanas metodeTehnikâ tiek izmantotas sistçmas, kas automâtiski reaìç uz sprâdzienbîstamâ spiediena ievadîðanu un samazina raduðos sprâdzienu. Íermenis ir aprîkots ar spiediena sensoriem, kas atklâj sprâdzienu, iesaka to vadîbas panelim, kas maina cilindra vârsta iedarbinâðanu ar ugunsdzçðanas lîdzekli. Sistçmas reakcijas laiks no sprâdziena atklâðanas lîdz tâ novçrðanai ir tikai aptuveni 60 ms. Ïoti augsts radîtâs sprâdziena apspieðana novçrð augsta destruktîvâ spiediena veidoðanos.

Sprâdziena samazinâðanas metodeTas pârtrauc izmantot jebkâda veida diafragmas vai dekompresijas paneïus, kas rada sprâdziena spiedienu no aizsargâtâs ierîces uz ârpusi. Izmantojot ðo stilu, aizsargâtajâ ierîcç saglabâtais spiediens tiks samazinâts lîdz nekaitîgai vçrtîbai. Mçs izmantojam citu veidu, kâ izgatavot tehniskâs diafragmas: apaïas vai taisnstûra, plakanas vai izliektas, aprîkotas ar asaru sensoru vai ne, kas izgatavotas no oglekïa vai skâbes izturîgas. No padomiem par sprâdziena liesmas izmçriem uz âru ir jânorâda liela zona telpâ blakus membrânai.

Turklât îpaðas sprâdzienbîstamîbas zonas tiek izmantotas konkrçtas iekârtas teritorijâ, tâs abas puses un elementi tiek izmantoti tâ, lai tie bûtu vienîgie, kas nebija pamats putekïu aizdegðanâs avota radîðanai.