Mikroskops

http://lv.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-efektivs-pretgrumbu-krems/Perle Bleue Visage Care Moisturise. Efektīvs pretgrumbu krēms

Tiem, kas nenodarbojas ar nodokïu nosaukumu, izmantojot kases aparâtu, servisa grâmata nebûs plaðâka nozîme. Neskatoties uz tiem, kas nolemj kïût par vatowcami vai joprojâm piedâvâ augïu un pârdoðanas pakalpojumus, redzot tos ar fiskâlo kases aparâtu kâ nerezidentu, viòi ðâdu grâmatu nçsâs noteiktâ vietâ. Jums jâpatur prâtâ, ka esat zaudçjis kases servisa grâmatu, kurai ir nepatîkamas sekas ieguldîtâjam. Tomçr, jo îpaði, tie bûs svarîgi, ja uzòçmçjs mçìina noslçpt ðâdu situâciju gan pakalpojumu uzòçmumâ, gan nodokïu iestâdç.

Pakalpojumu grâmata ir nepiecieðama, jo tajâ ierakstîti visi festivâlu un izmaiòu veidi. Nodokïu biroja pârstâvis, pamatojoties uz tîmekïa vietnes ierakstiem, var izlemt, vai uzòçmçjs ir pareizi reìistrçjis vai nç. Ja tas notiek, ja pazûd servisa grâmata vai arî tas tiek iznîcinâts, nekavçjoties informçjiet biroju par ðo faktu. Ieteicams ne tikai ziòot par to, ka grâmata ir pazaudçta, bet arî norâdiet, kâ tâ pçdçjo reizi saòemta. Tomçr pçdçjais neapstâjas ar saistîbâm, kas uzòçmçjam ir jâbût ðajâ veidlapâ.

Ir svarîgi, lai arî pçc zaudçjumu paziòoðanas birojam, zvaniet uzòçmumam kases aparâtu, jaunu filtru, kas veic apkalpoðanu un kases aparâta pârskatîðanu. Viòas iedzîvotâjs dos mums dublikâtu. Kâ redzçt ðâdu darbu, ir jâatbalsta grâmata. Bet, ja gadu gaitâ tas tiek pieòemts no daþâdu pakalpojumu sniedzçju pakalpojumiem, tad ar pçdçjo jâizveido grâmatas dublikâts. Tas ir, kâ saglabât ðo reìistru tâ, lai tas vienmçr satiktos klusâ vietâ, to vispâr nevarçtu nozagt, vai arî viss nav pieejams.

Gadîjumâ, ja Nodokïu biroja pârstâvis konstatç, ka dublikâtâ ir kâdi pârkâpumi, tas var pat izraisît nepiecieðamîbu atgriezt naudu par kases aparâta iegâdi. Turklât, ja pats uzòçmçjs pats nolemj ar titulu uzskatît par PVN maksâtâju, pçc tam, kad tas noticis, tas prasîtu atbrîvot no ðîs uzskaites metodes.