Modes dizaineru filmu biografijas

Ðajâ sestdienâ notika vietçjâ apìçrbu raþotâja jaunâkâ kolekcija. Pasâkums piesaistîja lielu skatîtâju skaitu, kuri nolçma pârbaudît, ko dizaineri ir atvçruði nâkamajai sezonai. No auditorijas mçs varçjâm redzçt pat vairâkas slavenîbas, þurnâlistus un politiíus.Rafinçtais displejs bija zemâkajâ detaïâ, un pilnîba notika bez ðíçrðïiem. Pa ceïam mçs varçjâm apbrînot modeïus, kas piedâvâ brîniðíîgus, vasaras, roku darinâtas drçbes. To raþoðanâ tika izmantoti pilnîgi dabîgi un gaisîgi audumi ar lielâm, krâsainâm krâsâm, ieskaitot kokvilnu, linu un zîdu. Mûsu reportieriem visvairâk interesç spilgti, krâsaini maxi svârki, kas pilnîbâ pabeigti ar tamborçjumu. Blakus tiem bija arî prieks ar meþìînçm, romantiskâm kleitâm, kâ arî blûziòu ar grebumiem un izðûti bikini. Vieglajâm drçbçm, dizaineri piedâvâja dâmâm, cita starpâ, pîtas cepures ar nozîmîgiem apïveida krustojumiem, kas dekorçti ar meþìînçm un svaigiem ziediem.Pçc ðîs izstâdes tika rîkota izsmalcinâta kâzu kleita, kas tika veltîta ðim pasâkumam. Kleita tika dota personai, kas gaidîja, lai paliktu anonîma. Turklât tika izsolîti vairâki jaunâkâs kolekcijas apìçrbi. Ienâkumi, kas iegûti no paðreizçjâs izsoles, tiks pieðíirti savai bçrnu namam. Jâuzsver, ka uzòçmums ar nepacietîbu atbalsta daþâdas jaukas un spçcîgas darbîbas. Tâs lietotâji vairâkkârt ir nosûtîjuði savus rezultâtus izsolçm, un, tiklîdz izsoles objekts bija pat apmeklçjums konkrçtâ rûpnîcâ.Uzòçmuma pârstâvis mums teica, ka jaunâkâ kolekcija ðobrîd nonâks veikalos maija sâkumâ. Turklât viòð paziòoja, ka zîmolam ir pieòçmums par interneta biznesu, kurâ populâras bûtu kolekcijas, kas atðíiras no stacionâro veikalu kolekcijâm.Jûsu apìçrbu kompânija ir viens no visnozîmîgâkajiem apìçrbu raþotâjiem reìionâ. Visâ reìionâ ir vairâkas rûpnîcas. Tâ nodarbina vairâkus tûkstoðus cilvçku, tâlu no cilvçkiem, daudz interesantâko drçbnieku, drçbnieku un arhitektu. Laiku pa laikam ðim uzòçmumam ir kolekcijas, kas atbilst pirmajiem poïu dizaineriem. Ðîm kolekcijâm patieðâm ir milzîga atzinîba, ka pat pirms veikala sâkuma tâs ir gatavas âtri rindâ no atseviðías rîta. Ðîs kolekcijas notiek tajâ paðâ dienâ.Raksti no ðiem uzòçmumiem ir guvuði plaðu popularitâti patçrçtâju vidû jau daudzus gadus, kâ arî rezultâtâ, kâ arî ârzemçs. Rakstot par viòu, viòa nemaz nerunâ par sasniegto atlîdzîbu varu un pârbauda, vai galiem ir vislielâkâ vçrtîba.

Skatît savu veikalu: Vienreizçjs apìçrbs pârtikas rûpniecîbai