Mozilla firefox lapas tulkodana

Tîmekïa vietne ir katra uzòçmuma vitrîna, tai ir jâbût labi prezentçtai un saturam jâbût populâram globâliem klientiem. Ja piedâvâjums tiek pieðíirts klientiem, kas atrodas citâs valstîs, tad vienkârða vietne konkrçtâ valodas versijâ parasti nav pietiekama.

Bûvçjamâ vietne ir jâpielâgo katra klienta vajadzîbâm. Ir vçrts padomât par valodâm, kurâs vari pateikt savu spçju padarît to saprotamu ikvienam. Turklât noteikðana nevar radît kïûdas vai izlaidumus, un tâdçjâdi tulkot profesionâïiem.

Tie, protams, ietver tâs iestâdes, kas vada tîmekïa vietnes tulkojumus, arî no poïu valodas uz sveðvalodâm, un otrâdi. Izmantojot viena ðâda uzòçmuma palîdzîbu, jums nav jâuztraucas par to, vai tulkotais saturs bûs labi saistîts. Turklât, pat ja lapas saturs ir iekïauts teksta komplektâ, tas tiks nekavçjoties atgriezts.

Tas, ka tulkoðanas aìentûrai tiek darîts vissvarîgâkais, ir tas, ka tulkotâji òem vçrâ mârketinga mehânismus un jaunus tirgus apstâkïus. Pateicoties tam vietnes vçsture, kas tulkota kâdâ konkrçtâ valodâ, nav skaòu nedz mâkslîgi, nedz arî kliðejas. To var païauties uz pçdçjo, ka piedâvâjums bûs milzîgs ne tikai pamata valodas versijâ, bet arî tajâ paðâ laikâ, kad tas tiks atlikts.

Tomçr, ja saturs tiek tulkots tieði no interneta kartes, tulkotâji joprojâm òem vçrâ saglabâto formatçjumu. Tâpçc ir viegli tulkot tekstu, kas sastâv no tabulas vai diagrammas, vai izmantojot citu grafisko ekvivalentu.

Turklât birojs izstrâdâ un visu HTML faila struktûru izveido citai valodu versijai, kas ir lîdzîga pçdçjai navigâcijai, kas parâdâs tulkotajâ lapâ. Ðajâ padomç, izvçloties citu valodu, jums var garantçt, ka vietnç nebûs tehnisku problçmu.