Neirotiska depresija

Depresija bûtiski ietekmç jûsu materiâlu un iekðçjo izskatu. Ar to mçs jûtamies gudri un miegaini, arî miega laikâ, mçs nevaram koncentrçties, mçs zaudçjam savas intereses. Kas ir ïoti augsts, var bût problçmas ar motoru koordinâciju, sâpçm personâ un mugurâ, kâ arî citâm, ïoti piesardzîgâm somatiskâs slimîbas sekâm. Nav ðaubu, ka neapstrâdâta depresija var ietekmçt Polijas veselîbu un dzîvi, un tagad, kad tiek novçroti pirmie depresijas simptomi, ziòojiet par to psihiatram un veikt nepiecieðamo ârstçðanu. Ârstçðanas periods, lai uzlabotu mûsu psihofizisko stâvokli un depresîvo valstu ârstçðanu, var pastâvçt no daþiem mçneðiem lîdz pat daþiem gadiem. Tas ir atkarîgs no stâvokïa, kâdâ mçs ziòojâm speciâlistam, narkotiku asimilâciju un sistçmu, kurâ tie ietekmç mûs, un viòu paðu vçlmi atrisinât infekciju un uzsâkt jaunu, laimîgâku dzîvi. Citiem vârdiem sakot - ne tikai psihotropâm zâlçm ir ideja par depresiju. Mçs varam viòu cînîties.Protams, tajâ laikâ tas ir ârkârtîgi nopietns, òemot vçrâ to, ka mçs nejûtam nevienu dzîves veidu slimîbas dçï, mums nav neviena darba, un mûsu vispârçjâ labklâjîba ir absolûti tâlu no ideâla. Lai gan depresijas ârstçðanâ faktiski nav liels, augsts mçríis, bet gan priekðâ, un vissvarîgâk, mazo aktivitâðu pabeigðanai, kas laimîga îstenoðana ievçrojami palielinâs mûsu bçrna dzîvi. Iespçjams, ka nopietnas depresijas veidoðanâs ir problçmas ar to, ka redzam kaut ko, kas nav, bet var dot mums prieku, galu galâ, ko mçs varam vçl vairâk. Tâpçc ir dârgi sâkt ar ïoti nelielu þestu, piemçram, pârklâðanos ar cilvçkiem, kurus mçs jûtam lieliski. Tas îsti nenozîmç pirmâs ârstçðanas dienas izvçli lielâ, bagâtîgi dzçrumâ. Pietiek ar îsu tikðanos ar tuvu mums, partneri, ar ìimenes locekli. Mçìiniet dot sev mazu prieku, ko jaunâs sievietes bûs mazas - vai jums patîk dzîvnieki? Nopirkt, ja papildus, protams, kaíi, suòu vai kâmju. Vai jums trûkst saldumu? Ðokolâde noteikti uzlabos Jûsu stâvokli (un noteikti paaugstinâs endorfînu lîmeni prâtâ, kas garantç laimi.Patiesîbâ bûtu vairâk, ja jûs rûpçtos par regulârâm kustîbâm un tikai nelielu finansiâlu piepûli dienas attîstîbâ. Piemçrots lîdzeklis bûs doties uz parku un vismaz 10 minûðu vingrinâjumi, kas papildus paaugstinâs adrenalîna lîmeni un pamodinâs slinks prâtu. Mçìiniet atcerçties darbîbas, kurâs jûs esat vienîgais, un pçc tam pamazâm atgriezieties pie viòiem. Protams, neviens neprasa, lai jûs piedalîtos maratonâ vai uzòemtu fotoattçlu, kas uzvarçs Word Press Photo konkursâ. Nelietojiet rakstît augstus mçríus, izstâdes, lai veiktu nelielas lietas, piemçram, interesantas grâmatas lasîðanu vai ðalli. Tâpat neatstâjiet, ka jûs neesat vienâds. Tevi apòem cilvçki, kas vçlas bût jûsu veselîbâ un liels slimîbas risinâjums. Bet neviens nebûs jûsu dzîvoklî, lasot jûsu domas, jo jûs negaidât, ka cilvçks, kuru neesat atzinuði par kâdâm slimîbâm, zinâs par tiem. Iepazîstieties ar saviem draugiem un pieòemiet palîdzîbu, ko viòi piedâvâ. Iespçjams, bûs grûti iziet no depresijas ar savâm vçrtîbâm. Galu galâ, tik grûti bûs ticçt tikai farmakoloìijas robeþâs. Kâda norma ir nepiecieðama, lai pilnîbâ izârstçtu depresijas simptomus, bet viss process bûs âtrâks un labâks, ja cietçjs nolemj, ka viòð patieðâm vçlas atgût.